fbpx

Bydd cynlluniau ar gyfer £18miliwn o waith amddiffyn rhag llifogydd yn Nwyrain y Rhyl yn mynd ar ddangos i’r cyhoedd

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Mae Cyngor Sir Ddinbych, gyda chefnogaeth Rhaglen Rheoli Risg Arfordirol Llywodraeth Cymru, wedi llunio cynlluniau i osod amddiffynfeydd meini a chynyddu uchder wal y môr ar hyd y promenâd rhwng Splash Point a’r llithrfa gyfagos i Glwb Golff y Rhyl.

Disgwylir i’r gwaith adeiladu gymryd 18 mis a dechrau yn ystod 2019, yn amodol ar gael caniatâd cynllunio a rhoi caniatâd angenrheidiol arall.

Bydd preswylwyr yn cael cyfle i weld y cynlluniau a rhoi sylwadau arnynt mewn sesiwn galw heibio ar 11 Hydref rhwng 10am a 8pm yn Ystafell Elwy, Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl. Mae digwyddiad arall wedi’i gynllunio ar gyfer 8 Tachwedd yn yr un lleoliad.

Dywedodd y Cyng Brian Jones, Aelod Arweiniol dros Briffyrdd, Cynllunio a Theithio Cynaliadwy: “Oherwydd natur isel Dwyrain y Rhyl, tonnau’n dod dros y wal yw’r perygl llifogydd arfordirol mwyaf difrifol o hyd.

“Dilynwyd mesurau atgyfnerthu tymor byr gan Gyngor Sir Ddinbych yn dilyn stormydd 2013 a bydd y prosiect hwn yn darparu amddiffyniad sylweddol a gwydn yn y tymor hir.

Mae gwneud ein cymunedau yn fwy cryf yn flaenoriaeth i’r Cyngor dan ein Cynllun Corfforaethol a phan fydd y gwaith hwn wedi’i gwblhau bydd yn cynnig cysur mawr i’r gymuned.”

Gwnaeth Cyngor Sir Ddinbych gomisiynu’r peirianwyr sifil, Balfour Beatty, a’r arbenigwyr perygl llifogydd ac amgylcheddol, JBA Consulting, i gynnal dadansoddiad manwl o’r sefyllfa i lunio’r cynlluniau.

Mae’r amddiffynfeydd meini yn cael eu cynllunio i wasgaru’r egni o donnau storm fel y bydd yr effaith ar y wal newydd yn cael ei leihau’n sylweddol a bydd yn lleihau’r perygl o lifogydd yn sylweddol dros y 100 mlynedd nesaf. Mae oes dylunio’r cynllun hefyd yn cynnwys lwfansau ar gyfer effaith newid hinsawdd a natur stormus uwch cysylltiedig a chynnydd o ran lefel y môr.

Bydd yr amddiffyniad eilaidd o’r waliau ar y glannau a gatiau llifogydd ynghyd â storio dŵr stormydd a chyfleusterau rhyddhau yng Nghlwb Golff y Rhyl yn parhau i ddarparu haen arall o amddiffyniad ar gyfer y rhan ddiamddiffyn hon o forlin.

Dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd Llywodraeth Cymru, Hannah Blythyn: “Gall llifogydd ac erydiad cael effaith erchyll ar ein harfordir, yn arbennig gyda’r peryg o newid yn yr hinsawdd Mae’n rhaglen gwarchod y peryg rhag llifogydd, sy’n werth £150 miliwn yn pwysleisio’r pwysigrwydd a roddir gan Lywodraeth Cymru ar leihau’r effaith ar ein cymunedau arfordirol.

Sylwadau