fbpx

Canllawiau ‘Paratoi at Brexit’ Ar Gael Nawr ar gyfer y Trydydd Sector yng Nghymru

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Cyhoeddwyd “Paratoi at Brexit: Canllawiau i Fudiadau Trydydd Sector Mawr a Bach yng Nghymru” y prynhawn yma gan Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit (y Fforwm), mewn ymgais i helpu sefydliadau cymdeithas sifil yng Nghymru i fynd i’r afael â Brexit a pharatoi ar gyfer y gwahanol sefyllfaoedd ar droed.

Sefydlwyd y Fforwm yn haf 2018 ac mae’n brosiect ar y cyd rhwng Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) Chanolfan Llywodraethiant Cymru (WGC) Prifysgol Caerdydd, er mwyn ysgogi trafodaeth wybodus ar Brexit yng Nghymru a darparu gwybodaeth wedi’i deilwra i’r trydydd sector.

Dywedodd Charles Whitmore, cydlynydd y Fforwm ac awdur y Canllawiau: “Gadewch i ni fod yn realistig, mae’n anodd cadw i fyny â Brexit – a’r tirwedd newidadol sydd ynghlwm â’r mater – hyd yn oed i’r rhai ohonom sy’n gweithio’n ddyddiol ar y pwnc.

“Mae’r sectorau cyhoeddus a phreifat eisoes wedi dechrau cynllunio sylweddol ar gyfer y dyfodol. Er gwaethaf y sbectrwm o bosibiliadau, mae hyn yn rhywbeth mae rhaid i fudiadau’r trydydd sector ddechrau ei wneud hefyd. Bwriad y canllawiau yw helpu mudiadau i ddechrau’r gwaith meddwl a chynllunio ar gyfer y gwahanol sefyllfaoedd ar droed, gan gynnwys yr elfennau mwyaf eithafol, fel diwedd ar unwaith i ryddid pobl a nwyddau i symud, deddfau mewnfudo newydd, prinder posib, a mwy o effaith ar yr economi. Mae’n cynnig rhai camau syml i asesu’r risgiau hyn, sy’n disgyn yn fras i bedair maes: gweithlu, ffynonellau cyllido ac effaith economaidd ehangach, cydlyniant cymunedol a pholisi a deddfwriaeth.”

Dywedodd Anna Nicholl, Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu WCVA:

 “Mae’r canllawiau yma’n ymgais i helpu elusennau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau eraill y trydydd sector i baratoi eu hunain ar gyfer pob canlyniad posib – a’u helpu i wneud hynny mor ddiffwdan â phosib er mwyn ail-gydio yn eu gwaith craidd cyn gynted â phosib.

“Wedi’r cyfan, mae’r sector yn cyfrif am 10% o gyflogaeth ac mae’n chwarae rhan hanfodol wrth gynnal ein cymdeithas yng Nghymru, gan gynnwys darparu ein gwasanaethau hanfodol, rheng flaen – y rhan helaeth ohonynt yn gyfrifol am gefnogi y rhai mwyaf bregus yn ein plith.”

Cafodd mudiadau’r trydydd sector â mynychodd y digwyddiad prynhawn yma, yng Nghanolfan Gymunedol Butetown, yng Nghaerdydd, cyflwyniad amserol gan yr Athro Dan Wincott, WGC, ar ddatblygiadau diweddaraf Brexit, a Jamie Westcombe, Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) a siaradodd am “Brexit, Hawliau a cholli arian yr UE”.

Mae pryderon amrywiol wedi dod i’r amlwg yn ystod cyfres o gyfarfodydd a gynhaliwyd gan y Fforwm, gan gynnwys galw ar y rheini sy’n gwneud penderfyniadau i barchu datganoli yn ystod proses Brexit ac y craffir yn drylwyr ar bob deddfwriaeth ar ôl Brexit. Mae pryderon penodol mudiadau trydydd sector yn perthyn yn bennaf i bedwar maes gwahanol: cyllidyr amgylchedd a lles anifeiliaidcydraddoldeb a hawliau dynol; a mewnfudo. Gallwch weld rhestr lawn o Ddarganfyddiadau’r Fforwm ar Brexit ar-lein.

Mae dros 40 o fudiadau trydydd sector, gan gynnwys yr RSPB, Focus on Labour Exploitation, a Plant yng Nghymru, wedi cymryd rhan yn y Fforwm hyd yma, a ariennir gan y Legal Education Foundation, ac mae ganddo gysylltiadau â Chynghrair Cymdeithas Sifil Brexit ledled y Deyrnas Unedig. 

Mae croeso i holl sefydliadau’r trydydd sector yng Nghymru gymryd rhan, neu gallant lawrlwytho’r canllaw newydd sbon trwy ymweld â’r wefan yn: www.brexitforumwales.org

Sylwadau