fbpx

Cwmni llaeth o Gymru yn ennill contract gwerthfawr yn Qatar

Mae Calon Wen, prif gwmni llaeth organig Cymru, newydd ennill contract cyflenwi sylweddol yn Qatar yn dilyn taith fasnach Llywodraeth Cymru.

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Trwy bartneru gydag un o brif gwmnïau dosbarthu Qatar, bydd Calon Wen ar gael yn nifer o fanwerthwyr blaenllaw y wlad.

Mae Calon Wen, grŵp o 21 fferm deuluol organig ledled Cymru sy’n cynhyrchu caws, menyn, llaeth ac iogwrt rhew a ffres arobryn, wedi derbyn eu harcheb gyntaf am y gyfres gyfan.

Wrth siarad am yr archeb ddiweddar, dywedodd Stuart McNally, Rheolwr Gwerthiannau a Datblygu Busnes Calon Wen,

“Mae’r archeb gychwynnol hon yn un sylweddol i Calon Wen a gobeithiwn fasnachu ar 25% o allforion erbyn diwedd y flwyddyn nesaf. Roedd hwn yn benderfyniad bwriadol gan y cwmni i arallgyfeirio i farchnadoedd newydd y tu allan i wledydd Prydain er mwyn sicrhau cyflenwadau sefydlog i’n ffermwyr.

“Rydym yn rhagweld y daw allforion yn 30-40% o gyfanswm ein refeniw o fewn tair blynedd, fydd yn ein helpu i sicrhau bod gan ffermydd teuluol organig yng Nghymru fwy o werth economaidd a’u bod yn fwy abl i wynebu unrhyw amrywiadau yn y farchnad gartref.”

Ychwanegodd Dai Miles, Rheolwr Gyfarwyddwr Calon Wen a ffermwr,

“Cafodd yr hyn a gyflawnwyd hyd yn hyn ei hwyluso gan ein rhan yn rhaglen allforio bwyd a diod Llywodraeth Cymru. Trwy fynd i gyfarfodydd cefndir, seminarau ac arddangosfeydd, cawsom yr hyder i fuddsoddi i ddatblygu gwerthiannau allforio, ac wrth i’r sector organig barhau i dyfu yn y marchnadoedd datblygol hyn, teimlwn fod cryn gyfle inni dyfu ymhellach.”

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths:

“Rwyf yn falch iawn fod Calon Wen wedi llwyddo ennill y contract i gael eu cyfres gyfan o gynnyrch ar gael yn Qatar. Mae hyn yn dangos pwysigrwydd datblygu marchnadoedd allforio presennol a newydd ar gyfer bwyd a diod o Gymru.

“Mae teithiau masnach, fel yr un a gafodd Calon Wen, yn hollbwysig ar gyfer gwerthu cynnyrch o Gymru ar draws y byd a helpu busnesau i ddysgu o ac adeiladu perthnasoedd gydag eraill yn eu priod ddiwydiant.

“Yn y dyddiau hyn wrth inni nesu at Brexit, mae’n bwysicach nac erioed ein bod yn eiriol dros gynnyrch o Gymru ac yn cefnogi busnesau bwyd a diod o Gymru ymha ffordd bynnag y gallwn. Rydym wedi ymrwymo i raglenni cefnogol, megis ein Cynllun Gweithredu Bwyd a Diod a’n rhaglenni Clystyrau Busnes, fydd yn helpu rhoi hwb i’r diwydiant yn y cyfnod ansicr hwn.”

Sefydlodd Calon Wen ei hun yn 2000 pan oedd pedwar ffermwr llaeth eisiau gwerthu eu llaeth eu hunain i bobl leol a phenderfynu sefydlu eu cwmni eu hunain. Erbyn hyn, mae Calon Wen bedair gwaith ei faint gwreiddiol ac mae ganddo lawer mwy o ffermydd teuluol, a thyfodd yn brif frand Cymru, yn cyflenwi Tesco, Morrisons a Waitrose, a nifer o fanwerthwyr annibynnol ledled Cymru.

Sylwadau