https://wales247.co.uk/?lang=cy Sat, 21 Sep 2019 06:06:35 +0000 cy-GB hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.2 Allbryniant rheolaeth yn rhoi perchnogion newydd i Spotnails https://wales247.co.uk/allbryniant-rheolaeth-yn-rhoi-perchnogion-newydd-i-spotnails/?lang=cy https://wales247.co.uk/allbryniant-rheolaeth-yn-rhoi-perchnogion-newydd-i-spotnails/?lang=cy#respond Wed, 17 Apr 2019 05:37:16 +0000 https://wales247.co.uk/?p=33950

Mae gan gwmni ffasnyddion ac offer Spotnails Ltd berchnogion newydd ar ôl i Fanc Datblygu Cymru gefnogi allbryniant rheoli (ARh) o’r busnes gyda buddsoddiad ecwiti gwerth miliynau o bunnoedd. Mae Spotnails, sydd wedi’i leoli ym Medwas, Caerffili yn ddosbarthwr offer a ffasnyddion annibynnol ers amser maith ar gyfer y diwydiant adeiladu yn y DU gyda […]

The post Allbryniant rheolaeth yn rhoi perchnogion newydd i Spotnails appeared first on .

]]>

Mae gan gwmni ffasnyddion ac offer Spotnails Ltd berchnogion newydd ar ôl i Fanc Datblygu Cymru gefnogi allbryniant rheoli (ARh) o’r busnes gyda buddsoddiad ecwiti gwerth miliynau o bunnoedd.

Mae Spotnails, sydd wedi’i leoli ym Medwas, Caerffili yn ddosbarthwr offer a ffasnyddion annibynnol ers amser maith ar gyfer y diwydiant adeiladu yn y DU gyda mwy na 60 mlynedd o hanes masnachu. Mae ganddo weithlu gwerthu cenedlaethol yn ogystal â sylfaen gweithgynhyrchu gyda chyfleusterau gwasanaethu ac atgyweirio ym mhencadlys Caerffili.

Darparwyd arian ar gyfer y pryniant gan Fanc Datblygu Cymru trwy gyfrwng eu Cronfa Olyniaeth Rheoli Cymru. Mae’r gronfa £25 miliwn yn galluogi timau rheoli i gael gafael ar gyllid ecwiti er mwyn cymryd busnesau sy’n bodoli’n barod drosodd.

Fe wnaeth Banc Datblygu Cymru gryfhau’r tîm rheoli presennol sy’n cynnwys y Rheolwr Gwerthiant Jason Quaife a’r Rheolwr Cyffredinol Craig Bates drwy ddod â Chyfarwyddwr Cyllid profiadol, John Jeffreys, yn rhan ohono. Buddsoddodd y tîm rheoli eu harian hefyd yn y busnes a rhoddodd Ultimate Finance gyfleuster benthyca ar sail asedau.

Dywedodd Jason Quaife: “Rydw i wedi bod gyda Spotnails nawr ers 12 mlynedd ac mae hon yn 26ain mlynedd Craig gyda’r cwmni. Mae gen i gefndir gwerthu ac mae gan Craig y cefndir offerynnol yn dilyn prentisiaeth yma. Mae allbrynu’r rheolwyr yn gyfle deniadol iawn i ni ac mae’n fantais fawr i ni gan fod y rhan fwyaf o’r arbenigwyr technegol yn y diwydiant wedi ymddeol neu ar fin ymddeol.”

Cafodd pob un o’r 24 swydd o fewn y cwmni eu diogelu yn sgil y pryniant ac mae’r cynlluniau i gyflwyno cynhyrchion newydd yn debygol o ddarparu mwy o swyddi yn y dyfodol.

“Mae gennym uchelgeisiau enfawr ar gyfer y cwmni ac mae’r gefnogaeth gan Fanc Datblygu Cymru yn hanfodol i gyflawni’r rhain. Rydym yn ddiwydiant gwirioneddol gadarn a gofalus. Rydym yn sicrhau perthnasoedd ac yn gweithio gyda nifer o wneuthurwyr gyda brandiau cryf i’w gwerthu i’r DU. Rydym am ddod yn ddosbarthwr annibynnol mwyaf o’r math hwn o gynhyrchion gyda’n hystod cynnyrch brand ein hunain hefyd.” Arweiniodd yr Uwch Swyddog Buddsoddi Stephen Galvin y trafodiad gyda’r Swyddog Buddsoddi Ruby Harcombe. Dywedodd Stephen Galvin: “Mae’r gronfa hon yn darparu allbryniant rheolwyr llwyddiannus a llwybr ymadael ar gyfer cyfranddalwyr y gwerthwr.

“Mae Jason Quaife a Craig Bates wedi bod yn gweithio yn y busnes ers nifer o flynyddoedd gan ddisgwyl am yr ARh, gan wthio’r cwmni ymlaen drwy ddelio â chyflenwyr newydd, cynyddu gwerthiant a thrwy ddod â busnes newydd i mewn o faes gweithgynhyrchu fframiau pren. Rydym hefyd wedi cryfhau’r tîm ymhellach gyda chyflwyniad y Cyfarwyddwr Cyllid profiadol John Jeffreys. Mae ein cefnogaeth yn golygu bod Spotnails yn meddu ar dîm rheoli profiadol iawn gydag uchelgeisiau cryf a ffocws ar dwf.”

Y buddsoddiad o Gronfa Olyniaeth Rheoli Cymru oedd yr ail ers y buddsoddwyd ynddo yn ddiweddar gan Gronfa Bensiynau Clwyd.

Dywedodd Alastair Logan, Uwch Gyfarwyddwr Rhanbarthol, Ultimate Finance: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi darparu cyfleuster disgowntio anfonebau cyfrinachol i gefnogi Jason a Craig i gyflawni eu huchelgais i gaffael Spotnails. Roedd y gwaith tîm drwy gydol y broses gyda nhw a Banc Datblygu Cymru i gau’r cytundeb yn wych. Mae hon yn enghraifft berffaith o sut y gall cyllid da gefnogi busnes hir sefydlog fel ei fod yn parhau i ffynnu yn y dyfodol.”

Dywedodd yr ymgynghorydd cyfreithiol Gemma Davies, o gyfreithwyr Hugh James: “Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda thîm rheoli Spotnails a Banc Datblygu Cymru ar y cytundeb hwn. Mae’r ARh yn benllanw gwaith caled nifer o flynyddoedd gan Jason a Craig ac roedd helpu i wireddu eu huchelgais hirdymor o ddod yn berchnogion Spotnails yn bleser. Edrychwn ymlaen at weld y cwmni’n mynd o nerth i nerth o dan arweiniad ei berchnogion newydd.” 

The post Allbryniant rheolaeth yn rhoi perchnogion newydd i Spotnails appeared first on .

]]>
https://wales247.co.uk/allbryniant-rheolaeth-yn-rhoi-perchnogion-newydd-i-spotnails/feed/?lang=cy 0
Cyfarfod cyntaf y flwyddyn ar gyfer rhwydwaith menter sir benfro https://wales247.co.uk/cyfarfod-cyntaf-y-flwyddyn-ar-gyfer-rhwydwaith-menter-sir-benfro/?lang=cy https://wales247.co.uk/cyfarfod-cyntaf-y-flwyddyn-ar-gyfer-rhwydwaith-menter-sir-benfro/?lang=cy#respond Sat, 02 Feb 2019 09:03:33 +0000 https://wales247.co.uk/?p=27289

Yn ddiweddar, daeth entrepreneuriaid o bob cwr o Sir Benfro ynghyd yng Ngwesty Tŵr y Felin yn Nhyddewi ar gyfer digwyddiad cyntaf 2019 Rhwydwaith Menter Sir Benfro. Rhoddodd y digwyddiad y cyfle i fusnesau bach a chanolig yn y sir i ddysgu gan fusnesau bach eraill o Sir Benfro ac ar draws Cymru. Roedd mynychwyr […]

The post Cyfarfod cyntaf y flwyddyn ar gyfer rhwydwaith menter sir benfro appeared first on .

]]>

Yn ddiweddar, daeth entrepreneuriaid o bob cwr o Sir Benfro ynghyd yng Ngwesty Tŵr y Felin yn Nhyddewi ar gyfer digwyddiad cyntaf 2019 Rhwydwaith Menter Sir Benfro.

Rhoddodd y digwyddiad y cyfle i fusnesau bach a chanolig yn y sir i ddysgu gan fusnesau bach eraill o Sir Benfro ac ar draws Cymru. Roedd mynychwyr yn gallu rhwydweithio, gwneud cysylltiadau newydd a rhannu profiadau.

Wrth siarad am Rwydwaith Menter Sir Benfro dywedodd Iwan Thomas, Prif Weithredwr PLANED: “Mae’r rhwydwaith hwn wedi ei anelu at gefnogi a chysylltu busnesau ac entrepreneuriaid ar y materion sy’n bwysig iddynt. Rydym ni yn PLANED eisiau clywed ganddynt am y materion yr hoffent eu trafod, y meysydd yr hoffent gymorth gyda nhw, ac unrhyw syniadau am siaradwyr, pynciau a lleoliadau ar gyfer digwyddiadau rhyngweithio yn y dyfodol.”

Clywodd y gynulleidfa a ddaeth ynghyd yn Nhŵr y Felin ar 29 Ionawr gan ystod o siaradwyr a aeth â nhw ar daith a amrywiai’n eang o brofiadau o safbwynt lleol, rhanbarthol a chenedlaethol:

Rhoddodd Rich Brady, Rheolwr Gyfarwyddwr Brady Global sydd wedi ei leoli yn Ninbych, gyflwyniad cignoeth a gonest a rannai ei brofiadau personol o fod yn rhan o fusnes teuluol; gan gynnwys uchafbwyntiau ac isafbwyntiau rheoli tîm bach mewn amgylchedd economaidd cythryblus.

Yna, newidiodd Iwan Thomas Planed, y cyflymdra a’r dôn, gan holi Gareth Reynolds ar agweddau amrywiol ar Dale Sailing sy’n gweithredu yn lleol ac yn rhyngwladol o’u safle yn Sir Benfro.

Amlygodd Rob Basini, Rheolwr Datblygu FSB Cymru de Cymru, fod ganddynt ar hyn o bryd bron i 700 o aelodau yn y sir a’u bod yn bwriadu helpu busnesau llai i gyflawni eu dyheadau. Gwnânt hyn drwy’r ystod o wasanaethau y maent yn eu cynnig i aelodau.

Cododd Miranda Thomas, o Business in Focus, ymwybyddiaeth o Hwb Menter Caerfyrddin sy’n cysylltu â Chanolfan Arloesedd y Bont yn Noc Penfro. Rhan o ymgais Llywodraeth Cymru i ddarparu cymorth i entrepreneuriaid ledled de orllewin Cymru.

Daeth Iwan â’r digwyddiad i ben gan ddiolch i’r siaradwyr, y mynychwyr a gwesty Tŵr y Felin am gynnal y digwyddiad. Hyrwyddodd weithgareddau yn y dyfodol ar gyfer y rhwydwaith a fyddai’n cael eu darparu mewn partneriaeth â busnesau ledled y sir, yn ystod y flwyddyn i ddod.

The post Cyfarfod cyntaf y flwyddyn ar gyfer rhwydwaith menter sir benfro appeared first on .

]]>
https://wales247.co.uk/cyfarfod-cyntaf-y-flwyddyn-ar-gyfer-rhwydwaith-menter-sir-benfro/feed/?lang=cy 0
Benthyciad o £1.25m yn helpu gwneuthurwr datblygedig i baratoi ar gyfer twf https://wales247.co.uk/benthyciad-o-1-25m-yn-helpu-gwneuthurwr-datblygedig-i-baratoi-ar-gyfer-twf/?lang=cy https://wales247.co.uk/benthyciad-o-1-25m-yn-helpu-gwneuthurwr-datblygedig-i-baratoi-ar-gyfer-twf/?lang=cy#respond Fri, 01 Feb 2019 05:01:20 +0000 https://wales247.co.uk/?p=27182

Mae LSN Diffusion (LSN), busnes metelegol uwch-dechnoleg, wedi sicrhau benthyciad pellach o £1.25m gan Fanc Datblygu Cymru i gefnogi eu cynlluniau twf uchelgeisiol. Defnyddir technoleg arloesol LSN i gynhyrchu powdr atoledig uchel o aloi sy’n cael ei ddefnyddio mewn cymwysiadau diwydiannol uwch-dechnoleg, gan gynnwys argraffu 3D a defnyddiau arbenigol yn y sector amddiffyn a diwydiannol […]

The post Benthyciad o £1.25m yn helpu gwneuthurwr datblygedig i baratoi ar gyfer twf appeared first on .

]]>

Mae LSN Diffusion (LSN), busnes metelegol uwch-dechnoleg, wedi sicrhau benthyciad pellach o £1.25m gan Fanc Datblygu Cymru i gefnogi eu cynlluniau twf uchelgeisiol.

Defnyddir technoleg arloesol LSN i gynhyrchu powdr atoledig uchel o aloi sy’n cael ei ddefnyddio mewn cymwysiadau diwydiannol uwch-dechnoleg, gan gynnwys argraffu 3D a defnyddiau arbenigol yn y sector amddiffyn a diwydiannol eraill.

Bydd y benthyciad diweddaraf yn helpu’r busnes i gynyddu eu gallu cynhyrchu 80% dros y tair blynedd nesaf trwy ehangu cyfleusterau gweithgynhyrchu yng Nghilyrychen, Rhydaman. Bydd yr arian cyllido yn sicrhau parhad y gyflogaeth bresennol ac yn creu 40 o swyddi medrus newydd, gan ddod â’r nifer o weithwyr i dros 135.

Yn 2012, fe wnaeth LSN elwa o gael £350,000 o gyllid cychwynnol gan y banc datblygu

Meddai Philip Allnatt, Rheolwr Gyfarwyddwr LSN: “Mae’n hanfodol cynyddu gallu i ateb y galw cynyddol am ein cynnyrch ar hyd a lled y byd ac mae hynny’n rhan o’n strategaeth dwf hir dymor ac mae’r benthyciad gan Fanc Datblygu Cymru yn ein galluogi i ehangu mwy yn gyflym yn hytrach na dim ond dibynnu ar ein hadnoddau ni ein hunain yn unig. Roeddent hefyd yn gallu cynnig telerau hyblyg ac felly rydym wedi strwythuro’r benthyciad i’w ad-dalu dros saith mlynedd.”

Wrth sôn am y profiad, dywedodd Mr Allnatt: “Dyma ein hail fenthyciad gan y banc datblygu. Fe wnaeth tîm y banc, dan arweiniad Nick Stork, ddeall mecanwaith y busnes yn gyflym iawn. Mae eu hagwedd tuag at helpu ein busnes ni, sydd 75% yn eiddo i Gymru, yn broffesiynol ac yn ddefnyddiol yn ystod pob cam.”

Sefydlwyd y cwmni chwe blynedd yn ôl gan grŵp o fetelegwyr profiadol a rhai iau, peirianwyr a gweithwyr proffesiynol eraill gyda mwy na 350 o flynyddoedd o amser cyfunol yn y diwydiant. Maent bellach yn allforio mwy na 90% o’r hyn a gynhyrchir i farchnadoedd yng Ngogledd America, y Dwyrain Pell – yn enwedig Japan a Chorea – ac ar draws yr Undeb Ewropeaidd. Cymhwysir y cynhyrchion gan dechnoleg uwch ar draws sbectrwm o ddiwydiannau, gan gynnwys archwilio ym maes modurol, olew a nwy, adfer gwres, cynhyrchu gwydr gwag, amddiffyn a’r awyrofod.

Meddai Nick Stork, Dirprwy Reolwr y Gronfa gyda Banc Datblygu Cymru: “Roedd yn bleser gweithio gyda busnes mor arloesol yng ngorllewin Cymru gyda chysylltiadau ar raddfa fyd-eang.

“Mae ein ffocws ni yn y banc datblygu ar weithio gyda busnesau i strwythuro datrysiadau ariannu pwrpasol i’w cefnogi yn ystod pob cam o’u twf ac mae’n wych gweld twf LSN ers iddynt gael y benthyciad i ddechrau’r busnes yn 2012.”

Dywedodd Richard Easton, Swyddog Portffolio gyda Banc Datblygu Cymru: “A minnau wedi cael fy magu yn y gorllewin, mae gennyf ddealltwriaeth dda o’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu busnesau yn yr ardal ac rwy’n awyddus i gefnogi busnesau lleol gyda’u cynlluniau twf . Rydym yn benthyg arian i fusnesau lleol ac rydym yn ymfalchïo yn ein gwasanaeth wyneb yn wyneb cyfeillgar.

“Rwy’n edrych ymlaen at ddatblygu ein perthynas â LSN a dangos ein hymrwymiad parhaus i’r busnes hwn yng ngorllewin Cymru.”

The post Benthyciad o £1.25m yn helpu gwneuthurwr datblygedig i baratoi ar gyfer twf appeared first on .

]]>
https://wales247.co.uk/benthyciad-o-1-25m-yn-helpu-gwneuthurwr-datblygedig-i-baratoi-ar-gyfer-twf/feed/?lang=cy 0
Cwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru i gael iawndal am achosion o oedi am 15 munud https://wales247.co.uk/cwsmeriaid-trafnidiaeth-cymru-i-gael-iawndal-am-achosion-o-oedi-am-15-munud/?lang=cy https://wales247.co.uk/cwsmeriaid-trafnidiaeth-cymru-i-gael-iawndal-am-achosion-o-oedi-am-15-munud/?lang=cy#respond Fri, 01 Feb 2019 04:48:42 +0000 https://wales247.co.uk/?p=27172

Am y tro cyntaf erioed, bydd cwsmeriaid rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yng Nghymru a’r Gororau yn gallu hawlio am achosion o oedi am ddim ond 15 munud. Mae hyn yn dilyn cyflwyno’n llwyddiannus y system Ad-daliad am Oedi gan Trafnidiaeth Cymru ddiwedd 2018, a bydd yn golygu y caiff cwsmeriaid iawndal os byddant yn cyrraedd eu […]

The post Cwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru i gael iawndal am achosion o oedi am 15 munud appeared first on .

]]>

Am y tro cyntaf erioed, bydd cwsmeriaid rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yng Nghymru a’r Gororau yn gallu hawlio am achosion o oedi am ddim ond 15 munud.

Mae hyn yn dilyn cyflwyno’n llwyddiannus y system Ad-daliad am Oedi gan Trafnidiaeth Cymru ddiwedd 2018, a bydd yn golygu y caiff cwsmeriaid iawndal os byddant yn cyrraedd eu cyrchfan 15 munud yn hwyrach na’r disgwyl, waeth beth fo’r rheswm am hynny.

Gall cwsmeriaid yn awr hawlio 25% o gost pris tocyn sengl am oediadau o rhwng 15 a 29 munud.

Mae Ad-daliad am oedi’n cynnig dewis ehangach o ran ad-dalu, gan gynnwys trosglwyddiad banc, Paypal a rhodd elusennol i Railway Children, elusen sy’n brwydro dros blant y stryd.

Bydd pob rhodd i’r elusen yn derbyn cyllid cyfatebol gan Trafnidiaeth Cymru.

Disgrifiodd Pennaeth Profiad Cwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru, Barry Lloyd, y newid fel “budd aruthrol” i gwsmeriaid.

Dywedodd: “Rydym wedi ymroi i ddarparu gwasanaeth prydlon y gall ein cwsmeriaid fod yn falch ohono.

“Rydym yn cydnabod y gall oedi o 15 munud gael effaith sylweddol iawn ar gwsmeriaid ar y rheilffordd, a bydd y gwelliant hwn o fudd mawr iddyn nhw. Rydym eisoes wedi gwella a’i gwneud yn haws i gwsmeriaid hawlio iawndal drwy symud at ein system Ad-daliad am Oedi ac mae ymestyn yr hawl i hawlio i 15 munud yn golygu ein bod yn rhoi cwsmeriaid yn gyntaf, ac felly y dylai fod.

“Dwy gynnig i gwsmeriaid iawndal am oedi o 15 munud, rydym yn gosod nod heriol iawn i ni’n hunain o ran ein perfformiad gan ein bod yn anelu at sicrhau mai ni yw’r gweithredydd trenau gorau ym Mhrydain.”

Mae Ad-Daliad am Oedi yn golygu y bydd cwsmeriaid yn cael ymateb cyflymach i’w hawliad, oherwydd bellach bydd hawliadau’n dechrau cael eu prosesu o fewn 48 awr i’w derbyn.  Bydd system sy’n darparu mynediad ar-lein at gofnod hawliadau unigol cwsmeriaid yn galluogi cwsmeriaid i wybod beth yn union sy’n digwydd gyda’u hawliad a phryd y bydd wedi’i gwblhau. Rhaid i gwsmeriaid gadw gafael ar eu tocynnau er mwyn gwneud hawliad.

Ychwanegodd James Price, Prif Weithredwr Trafnidiaeth Cymru;

“Mae cyflwyno’r cynllun iawndal hwn yn tynnu sylw pellach at y ffordd yr ydym yn rhoi’r cwsmer yn gyntaf yn ein cynlluniau i weddnewid trafnidiaeth yng Nghymru.  Rydym eisiau darparu gwasanaeth trenau sydd gyda’r gorau yn y byd ac sy’n gweithio i’r teithiwr ac nid yw hwn ond un cam sy’n cael ei gymryd gennym i helpu i sicrhau hynny.

“Rydym yn falch iawn o fod yn cyflwyno un o’r ymrwymiadau allweddol fel y nodwyd hwy yn ein cyhoeddiadau wrth lansio’n rhaglen 15 mlynedd i greu rhwydwaith trafnidiaeth y gall pobl fod yn falch ohono.”

Gall cwsmeriaid wneud hawliad drwy lenwi un o’n ffurflenni hawlio neu ar-lein
https://tfwrail.wales/delay-repay-compensation

The post Cwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru i gael iawndal am achosion o oedi am 15 munud appeared first on .

]]>
https://wales247.co.uk/cwsmeriaid-trafnidiaeth-cymru-i-gael-iawndal-am-achosion-o-oedi-am-15-munud/feed/?lang=cy 0
Yr Apiau Iaith Gymraeg sy’n Ysbrydoli’r Genhedlaeth Nesaf o Siaradwyr y Gernyweg https://wales247.co.uk/yr-apiau-iaith-gymraeg-syn-ysbrydolir-genhedlaeth-nesaf-o-siaradwyr-y-gernyweg/?lang=cy https://wales247.co.uk/yr-apiau-iaith-gymraeg-syn-ysbrydolir-genhedlaeth-nesaf-o-siaradwyr-y-gernyweg/?lang=cy#respond Thu, 31 Jan 2019 07:31:11 +0000 https://wales247.co.uk/?p=27059

Mae cyfres o apiau sydd wedi ennill gwobrau i helpu teuluoedd i ddysgu Cymraeg erbyn hyn yn ysbrydoli cychwyn cadarn wrth ddysgu iaith i’r genhedlaeth nesaf o siaradwyr y Gernyweg. Cafodd apiau Cymraeg Magi Ann a ariannwyd gan y Loteri Genedlaethol eu lansio yn 2016 gyda’r bwriad o helpu plant ifanc a’u teuluoedd i ddysgu […]

The post Yr Apiau Iaith Gymraeg sy’n Ysbrydoli’r Genhedlaeth Nesaf o Siaradwyr y Gernyweg appeared first on .

]]>

Mae cyfres o apiau sydd wedi ennill gwobrau i helpu teuluoedd i ddysgu Cymraeg erbyn hyn yn ysbrydoli cychwyn cadarn wrth ddysgu iaith i’r genhedlaeth nesaf o siaradwyr y Gernyweg.


Cafodd apiau Cymraeg Magi Ann a ariannwyd gan y Loteri Genedlaethol eu lansio yn 2016 gyda’r bwriad o helpu plant ifanc a’u teuluoedd i ddysgu Cymraeg.  Yr apiau, a ddyfeisiwyd gan Fenter Iaith Fflint a Wrecsam yng ngogledd ddwyrain Cymru, yw’r ysbrydoliaeth y tu cefn i fersiwn gyfatebol newydd y Gernyweg a lansiwyd yn Truro, Cernyw, heddiw (Dydd Iau 31 Ionawr 11am – 12pm yn Lemon Quay).

O ganlyniad uniongyrchol i’r bartneriaeth a gafodd ei meithrin gyda Menter Iaith Fflint a Wrecsam yng Ngwobrau’r Loteri Genedlaethol 2017 yn Llundain, bydd arloeswyr diwylliannol Cernyw sef Golden Tree Productions yn dadorchuddio ap Magi Ann Kernewek (Cernyweg) newydd heddiw.

Mae’r un enw gan y fersiwn Gernyweg â’i chefnder Celtaidd ac mae’n cynnwys 12 o storïau syml i helpu’r genhedlaeth nesaf o siaradwyr y Gernyweg. Mae’r dadorchuddio heddiw yng Nghernyw yn ffurfio rhan o lansiad ehangach ‘Go Cornish’ https://gocornish.org/, adnodd ar-lein newydd gan Golden Tree Productions i addysgu a dysgu’r iaith Gernyweg. Bydd y tîm sydd y tu cefn i’r fersiwn Gymraeg o Fenter Iaith Fflint a Wrecsam yn ymuno yn y dathliadau heddiw yng Nghernyw, fel y bydd prif gymeriad yr ap sef Magi Ann.

Mae ap Magi Ann yn dod â chyfres o lyfrau iaith Gymraeg traddodiadol o’r un enw yn fyw, a ysgrifennwyd yn wreiddiol gan Menna Evans, awdures ac athrawes o Sir y Fflint. Mae’r ap rhyngweithiol animeiddiedig yn caniatáu i rieni tapio ar y gair i wybod sut i’w ynganu, ynghyd ag arddangos y cyfieithiad Saesneg.

Derbyniodd yr ap Cymraeg, sy’n dathlu ei lwyddiant ysgubol y mis hwn hefyd wrth gael ei lawr lwytho dros y trothwy o chwarter miliwn o weithiau, y bleidlais fel Prosiect Addysg Gorau’r DU yng Ngwobrau’r Loteri Genedlaethol 2017 – yr ymgyrch flynyddol i ddod o hyd i hoff achosion da’r DU a ariennir gan y Loteri Genedlaethol. Mae ap Cymraeg Magi Ann wedi cael ei lawrlwytho mewn gwledydd cyn belled ag America, yr Ariannin, Tsieina a Japan. Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi derbyn mynegiadau o ddiddordeb hefyd oddi wrth grwpiau ieithoedd lleiafrifol eraill led led Ewrop sy’n edrych ar y posibilrwydd o ddatblygu apiau Magi Ann tebyg.

Cafwyd y syniad o greu fersiwn Gernyweg o Magi Ann yn ystod Gwobrau’r Loteri Genedlaethol yn Llundain. Yma y cyfarfu’r tîm buddugol o Fenter Iaith Fflint a Wrecsam gyda’r tîm buddugol o Gernyw oedd yn gyfrifol am y Man Engine (sef y pyped mecanyddol teithiol mwyaf a adeiladwyd erioed ym Mhrydain) a enillodd brosiect Celfyddydol Gorau’r DU yn y seremoni.

Fel y mae Rhian Davies, y Swyddog Cyfathrebu ar ran Menter Iaith Fflint a Wrecsam, yn ei gofio: “Yn ystod y Gwobrau, daethom i adnabod Wil Coleman, crëwr y Man Engine a’i dîm o Golden Tree Productions a oedd y tu cefn i’r prosiect. Roedden ni’n cyd-dynnu’n dda ac esboniodd Will ei fod yn siarad y Gernyweg. Wedi’r Gwobrau, ac fel y byddwch yn ei wneud fel cyd-Geltiaid, roeddem oll i fyny yn hwyr yn dawnsio a chanu caneuon gyda’n gilydd yn y Gymraeg a’r Gernyweg. Daethom i’r sylweddoliad fod llawer gennym yn gyffredin a dyna pryd y gwnaeth y syniad o greu ap Magi Ann Kernewek (Cernyweg) ddwyn ffrwyth. Datblygodd pethau’n gyflym o’r fan honno ac rydym wedi cael mynegiadau o ddiddordeb ers hynny o fannau eraill yn Ewrop megis Llydaw yng ngogledd Ffrainc am ddatblygu fersiwn yr iaith Lydaweg o’r ap.  Does dim pen draw o ran pa mor bell y gall Magi Ann ysbrydoli pobl i gynnal a diogelu ieithoedd lleiafrifol.”

Dywedodd Will Coleman, Cyfarwyddwr Artistig ar ran Golden Tree Productions: “Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda thîm Magi Ann i greu’r ap Magi Ann Kernewek, ar gyfer addysgu plant cyn-oed ysgol, plant meithrin a theuluoedd. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r Loteri Genedlaethol am wneud y berthynas hon yn bosibl, ac mae’r ap hwn, ynghyd â gwefan newydd Go Cornish (gocornish.org), eisoes yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ddysgwyr yr iaith Gernyweg.”

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn un o rwydwaith o 22 menter iaith sy’n gweithio i gryfhau ac atgyfnerthu’r defnydd o’r Gymraeg yn ein cymunedau led led Cymru.

Dywedodd Lowri Jones, Cadeirydd Mentrau Iaith Cymru: “Rydym yn falch iawn i weld yr ap a gynhyrchwyd gan y Fenter Iaith leol yn cael ei ddatblygu a’i ddefnyddio i hyrwyddo iaith leiafrifol arall. Mae llwyddiant apiau Magi Ann yn arddangos pŵer technoleg wrth ddatblygu dwyieithrwydd yn y cartref. Mae hefyd yn cydnabod gwaith caled y Fenter Iaith trwy ddynodi angen o fewn y gymuned leol. Mae cydnabod ac ateb anghenion cymunedau yn tanategu gwaith y mentrau iaith lleol wrth gynyddu ac atgyfnerthu’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn ein cymunedau.”

Dywedodd John Rose, Cyfarwyddwr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru: “Trwy gefnogi datblygu ap Magi Ann, mae arian y Loteri Genedlaethol wedi galluogi rhieni a phlant yng Nghymru ac ymhellach draw i fwynhau dysgu Cymraeg gyda’i gilydd. Mae’n wych gweld fod y prosiect hwn sydd wedi ennill gwobr yn cefnogi ieithoedd lleiafrifol eraill yn awr ac yn ysbrydoli’r genedlaethol nesaf o siaradwyr y Gernyweg. Mae’r prosiect hwn yn enghraifft ragorol o sut y gall symiau bach o arian wneud gwahaniaeth wirioneddol fawr.”

The post Yr Apiau Iaith Gymraeg sy’n Ysbrydoli’r Genhedlaeth Nesaf o Siaradwyr y Gernyweg appeared first on .

]]>
https://wales247.co.uk/yr-apiau-iaith-gymraeg-syn-ysbrydolir-genhedlaeth-nesaf-o-siaradwyr-y-gernyweg/feed/?lang=cy 0
Ymgyrch newydd i gefnogi entrepreneuriaid benywaidd https://wales247.co.uk/ymgyrch-newydd-i-gefnogi-entrepreneuriaid-benywaidd/?lang=cy https://wales247.co.uk/ymgyrch-newydd-i-gefnogi-entrepreneuriaid-benywaidd/?lang=cy#respond Thu, 31 Jan 2019 06:32:24 +0000 https://wales247.co.uk/?p=27021

Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi yn galw ar y gymuned fusnes i gefnogi menter newydd sydd wedi’i hanelu at gynyddu nifer yr entrepreneuriaid benywaidd yng Nghymru a rhoi’r cymorth gorau bosib iddynt. Cafodd rhaglen newydd Llywodraeth Cymru, Cefnogi Menywod Entrepreneuraidd, ei llywio gan waith panel o arbenigwyr, a ddaeth ynghyd yn 2017 i ystyried […]

The post Ymgyrch newydd i gefnogi entrepreneuriaid benywaidd appeared first on .

]]>

Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi yn galw ar y gymuned fusnes i gefnogi menter newydd sydd wedi’i hanelu at gynyddu nifer yr entrepreneuriaid benywaidd yng Nghymru a rhoi’r cymorth gorau bosib iddynt.

Cafodd rhaglen newydd Llywodraeth Cymru, Cefnogi Menywod Entrepreneuraidd, ei llywio gan waith panel o arbenigwyr, a ddaeth ynghyd yn 2017 i ystyried y ffordd orau o annog, datblygu a chefnogi entrepreneuriaeth fenywaidd yng Nghymru.

Bu y panel, o dan gadeiryddiaeth Helen Walbey, yn ystyried amrywiol dystiolaeth academaidd, a llenyddiaeth ar fenywod mewn entrepreneuriaeth, gan siarad gydag amrywiol fenywod ym myd busnes, grwpiau cynrychioladol a chyrff sy’n bartneriaid, ac mae wedi alinio ei waith gydag egwyddorion Rhaglen Sbarduno Entrepreneuriaeth Ranbarthol Sefydliad Technoleg Massachusetts.

Y canlyniad yw Fframwaith newydd ar gyfer Cefnogi Menywod Entrepreneuraidd yng Nghymru a Chanllaw Arfer Gorau i lywio sut y bydd Llywodraeth Cymru a’r gymuned fusnes yn gweithio i gynyddu nifer yr entrepreneuriaid benywaidd yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb hefyd drwy gyhoeddi Cynllun Gweithredu Busnes Cymru sy’n rhestru 10 ffordd benodol y gall Llywodraeth Cymru a’r gymuned fusnes wella’r sefyllfa.

O ddarparu mwy o gymorth busnes yn canolbwyntio ar rywedd a magu hyder, i gynyddu nifer y cynghorwyr busnes a’r mentoriaid benywaidd yng Nghymru, a hyrwyddo gyrfaoedd entrepreneuriaid benywaidd amlwg, drwy wobrau busnes, mae’r cynllun gweithredu yn anelu at greu yr amgylchedd iawn i entrepreneuriaid benywaidd ffynnu.

Mae ffocws newydd hefyd ar gysylltu gydag entrepreneuriaid benywaidd i ddeall y rhwystrau y maent yn eu hwynebu, ei gwneud yn haws i fenywod ddod o hyd i opsiynau cyllid, heb gyfyngiadau sy’n cael effaith annheg ar fenywod, ac Arferion Da sy’n annog sefydliadau cymorth busnes i fabwysiadu ffyrdd o weithio sy’n cefnogi entrepreneuriaeth fenywaidd.

Bydd Gweinidog yr Economi yn lansio’r Cynllun Gweithredu a’r canllaw Arfer Da mewn digwyddiad dathlu yn Capital Law. Bydd digwyddiadau rhanbarthol i ddilyn, wedi’u trefnu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Lloyds Bank, i sicrhau bod grwpiau busnes ledled Cymru yn ymwybodol o’r adnoddau newydd a’u swyddogaeth o gefnogi entrepreneuriaeth fenywaidd.

Meddai Gweinidog yr Economi:

“Mae digon o dystiolaeth o ddiffyg menywod fel perchnogion busnes yn ogystal ag ar lefel weithredol uwch, ac nid oes amheuaeth bod y bwlch rhwng y rhywiau yn atal menywod rhag cyrraedd eu potensial economaidd a phersonol llawn.

“Mae ein Cynllun Gweithredu Economaidd yn canolbwyntio ar greu yr amgylchedd iawn i alluogi entrepreneuriaid i ffynnu a datblygu, ac yn amlwg mae’n rhaid i hyn fod yr un mor berthnasol i fenywod ag i ddynion.

“Roedd y gwaith oedd wedi’i wneud gan ein panel o arbenigwyr yn cydnabod y cynnydd yr ydym ni fel Llywodraeth Cymru a grwpiau sy’n cynrychioli busnesau wedi’i wneud yn y blynyddoedd diwethaf i gefnogi entrepreneuriaeth fenywaidd – ond mae’r neges yn glir. Mae’n rhaid inni wneud mwy, a gan bod Brexit yn cyflwyno heriau na welwyd mo’u tebyg o’r blaen, mae’n bwysicach nag erioed i ddod o hyd i’r doniau gorau sydd ar gael.

“Dwi’n galw ar y gymuned fusnes a sefydliadau ariannol i gydweithio â ni a chanolbwyntio mwy ar rywedd yn eu gwaith. Dwi’n gobeithio y byddant yn defnyddio ein Fframwaith newydd a’n Canllaw Arferion Da i sicrhau eu bod yn chwarae eu rhan i greu amgylchedd ble y mae entrepreneuriaid benywaidd yn cael eu hannog a’u cefnogi’n iawn i gyrraedd eu potensial yn llawn. “

Meddai Jane Hutt, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip:

“Dylai pob menyw gael yr un cyfle a chynrychiolaeth ar y lefel uchaf un. Bydd helpu i ddeall a symud y rhwystrau sy’n wynebu menywod o ran cyfleoedd entrepreneuraidd yn cefnogi twf posibl menywod ym myd busnes. Drwy’r gefnogaeth hon, rydym yn gobeithio y bydd cynrychiolaeth decach o fenywod ac y gallant ffynnu yn y sector busnes.

“Er bod llawer mwy y gallwn ei wneud i sicrhau cydraddoldeb o ran y rhywiau, bydd y rhaglen hon yn helpu menywod i gyrraedd eu potensial yn llawn, ac i weld diwedd ar sefyllfa o ddiffyg menywod mewn swyddi uwch.”

The post Ymgyrch newydd i gefnogi entrepreneuriaid benywaidd appeared first on .

]]>
https://wales247.co.uk/ymgyrch-newydd-i-gefnogi-entrepreneuriaid-benywaidd/feed/?lang=cy 0
Cwmni theatr gynhwysol Hijinx yn ennill gwobr Ryngwladol The Stage https://wales247.co.uk/cwmni-theatr-gynhwysol-hijinx-yn-ennill-gwobr-ryngwladol-the-stage/?lang=cy https://wales247.co.uk/cwmni-theatr-gynhwysol-hijinx-yn-ennill-gwobr-ryngwladol-the-stage/?lang=cy#respond Mon, 28 Jan 2019 07:06:39 +0000 https://wales247.co.uk/?p=26729

Mae cwmni theatr Hijinx, sy’n defnyddio actorion gydag anableddau dysgu ac / neu awtistiaeth yn eu holl gynyrchiadau, wedi ennill gwobr Ryngwladol 2019 o The Stage. Roedd y wobr, a gyflwynwyd i Hijinx yn Bridge Theatre yn Llundain ddydd Gwener, 25 Ionawr, yn cydnabod eu presenoldeb byd-eang sy’n tyfu’n gyflym yn y diwydiant celfyddydau. Yn […]

The post Cwmni theatr gynhwysol Hijinx yn ennill gwobr Ryngwladol The Stage appeared first on .

]]>

Mae cwmni theatr Hijinx, sy’n defnyddio actorion gydag anableddau dysgu ac / neu awtistiaeth yn eu holl gynyrchiadau, wedi ennill gwobr Ryngwladol 2019 o The Stage.

Roedd y wobr, a gyflwynwyd i Hijinx yn Bridge Theatre yn Llundain ddydd Gwener, 25 Ionawr, yn cydnabod eu presenoldeb byd-eang sy’n tyfu’n gyflym yn y diwydiant celfyddydau.

Yn 2018 gwelodd Hijinx ymweld â 67 o ddinasoedd mewn 16 gwlad gyda’r daith barhaus o’u sioe adnabyddus Meet Fred, a chydweithrediad arloesol yn Affrica. Ym mis Chwefror 2018 aeth pedwar actor â Syndrom Down o Hijinx i Lesotho i greu cynhyrchiad theatr gynhwysol gyda myfyrwyr drama leol. Roedd ei effaith yn anhygoel gan fod nifer helaeth o Lesotho yn canfod anabledd fel melltith, ac mae babanod ag anableddau yn aml yn cael eu gadael mewn cartrefi amddifad. Roedd taith cynhyrchu gydag actorion â anableddau dysgu amlwg yn weithred eithriadol o ddewrder a chred. Chwaraeodd y perfformiad i gynulleidfaoedd mwy na 2,000 o bobl.

Teithiodd Meet Fred, sioe Hijinx am byped crai, dros ddwsin o wledydd Ewropeaidd cyn mynd i’r UD, De Corea a Tsieina. Mae bellach wedi ei gyfieithu i wyth iaith ac mae e wedi cael ei pherfformio mwy na 200 gwaith. Tra yn Tsieina a De Korea, fe wnaeth y cwmni hwyluso gweithdai a seminarau gyda grwpiau anabledd dysgu lleol i rannu eu methodoleg a model busnes unigryw. Mae cynlluniau ar y gweill i gyflwyno’r model hwnnw ar draws nifer o wahanol wledydd.

Meddai Clare Williams, Prif Swyddog Gweithredol Hijinx: “Rydym wrth ein boddau i dderbyn y wobr Ryngwladol hon. Mae ennill cydnabyddiaeth ar gyfer ein cynyrchiadau arloesol wedi bod yn gam pwysig yn ein cenhadaeth i ddangos y gall mai gan bobl sydd ag anableddau deallusol neu sy’n hunan-adnabod fel niwroamrywiol ddod yn berfformwyr proffesiynol a chael eu castio mewn prosiectau theatr, teledu a ffilm ar draws y byd.

“Rydym yn parhau â’r gwaith hwn gyda’n cynhyrchiad theatr gorfforol newydd, Into The Light, sy’n serennu cast cynhwysol o actorion o Gymru, yr Eidal a Sbaen. Mewn cydweithrediad â Teatro La Ribalta yr Eidal ac mewn cydweithrediad â Danza Mobile Sbaen, yn ogystal â Frantic Assembly a Theatr Sherman, rydym yn cyflwyno cynhyrchiad dewr ac arloesol am y frwydr gyffredinol i gael ein gweld a’n clywed.

“Mae Into The Light yn dangos y dalent naturiol anhygoel o bobl sydd yn aml yn cael eu hanwybyddu gan nad ydynt yn gallu ymgymryd â gwaith proffesiynol. Bydd y cynhyrchiad hwn yn teithio ar draws y byd dros y misoedd nesaf. ”

Yn Hydref 2018, dadorchuddiodd Hijinx eu safonau castio newydd ar gyfer y diwydiant ffilm, gan gyhoeddi eu gobeithion i weld actor ag anableddau dysgu ennill Oscar erbyn 2030. Eu platfform castio, Hijinx Actors, yw’r llwyfan castio mwyaf yn y DU ar gyfer actorion niwroamrywiol, gyda dros 60 o actorion proffesiynol yn barod i serennu mewn cynyrchiadau teledu, ffilm a theatr.

The post Cwmni theatr gynhwysol Hijinx yn ennill gwobr Ryngwladol The Stage appeared first on .

]]>
https://wales247.co.uk/cwmni-theatr-gynhwysol-hijinx-yn-ennill-gwobr-ryngwladol-the-stage/feed/?lang=cy 0
Gallai atgofion casgliadol pobl Cymru helpu i ddiogelu’r maelgi (Angelshark), sydd mewn perygl difrifol https://wales247.co.uk/gallai-atgofion-casgliadol-pobl-cymru-helpu-i-ddiogelur-maelgi-angelshark-sydd-mewn-perygl-difrifol/?lang=cy https://wales247.co.uk/gallai-atgofion-casgliadol-pobl-cymru-helpu-i-ddiogelur-maelgi-angelshark-sydd-mewn-perygl-difrifol/?lang=cy#respond Fri, 25 Jan 2019 07:21:35 +0000 https://wales247.co.uk/?p=26516

Caiff pobl Cymru eu gwahodd i rannu straeon, atgofion a ffotograffau o’r Maelgi sydd mewn perygl difrifol yn sioe deithiol ‘Hanes y Maelgi’ gyntaf erioed yr elusen gadwraeth ryngwladol Cymdeithas Sŵolegol Llundain (ZSL) a Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC). Gan deithio ledled Cymru, bydd y sioe deithiol unigryw nid yn unig yn tynnu sylw at bwysigrwydd […]

The post Gallai atgofion casgliadol pobl Cymru helpu i ddiogelu’r maelgi (Angelshark), sydd mewn perygl difrifol appeared first on .

]]>

Caiff pobl Cymru eu gwahodd i rannu straeon, atgofion a ffotograffau o’r Maelgi sydd mewn perygl difrifol yn sioe deithiol ‘Hanes y Maelgi’ gyntaf erioed yr elusen gadwraeth ryngwladol Cymdeithas Sŵolegol Llundain (ZSL) a Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Gan deithio ledled Cymru, bydd y sioe deithiol unigryw nid yn unig yn tynnu sylw at bwysigrwydd y Maelgi carismatig, ond bydd hefyd yn ceisio casglu gwybodaeth oddi wrth gymunedau lleol er mwyn deall y rhywogaeth yn well. Bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio gan wyddonwyr Cymdeithas Sŵolegol Llundain a Cyfoeth Naturiol Cymru i nodi cynefinoedd pwysig i’r Maelgi ac archwilio sut y gallai eu niferoedd fod wedi newid dros amser.

Mae Maelgwn (Squatina squatina) yn ‘siarcod fflat’ sy’n treulio’r rhan fwyaf o’u hamser wedi’u cuddliwio ar waelod gwely’r môr yn cudd-ymosod ar bysgod. Ar un adeg roeddent yn gyffredin ar draws dwyrain Cefnfor yr Iwerydd a Môr y Canoldir, gyda chofnodion hanesyddol yn awgrymu pwysigrwydd arfordir Cymru ar gyfer y rhywogaeth. Fodd bynnag, gwnaeth niferoedd y Maelgwn ddirywio ar draws eu hamrediad yn ystod yr ugeinfed ganrif yn sgil amrywiaeth o fygythiadau, gan gynnwys tarfu ar gynefin, llygredd a’u dal yn achlysurol mewn pysgodfeydd.

Mae Maelgwn bellach yn cael eu dosbarthu mewn perygl difrifol ar Restr Goch rhywogaethau o dan fygythiad yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur, ond mae cipolygon diweddar yn awgrymu bod poblogaeth fach yn dal i fyw yn nyfroedd Cymru. Mae Maelgwn yn bwysig i’r amgylchedd morol gan eu bod yn ysglyfaethwyr penigamp ac maent yn cael eu rhestru fel y pumed siarc mwyaf arwahanol yn esblygiadol ac mewn perygl yn y byd (Evolutionarily Distinct and Globally Endangered – EDGE), gan gynrychioli cangen ar wahân o bren y bywyd.

Gan ddechrau yn Nefyn ddydd Gwener, 25 Ionawr 2019, cyn teithio i Aberdaugleddau, Abertawe, Aberystwyth a Chaergybi drwy gydol mis Chwefror a mis Mawrth – mae’r sioeau teithiol yn agored i bawb eu mynychu ac mae swyddogion cadwraeth yn gobeithio y bydd y dull newydd hwn o wneud gwaith ymchwil am rywogaethau – dod ag atgofion cymunedau at ei gilydd ochr yn ochr â chofnodion pysgotwyr – yn rhoi darlun gwerthfawr o hanes un o’r siarcod sydd fwyaf o dan fygythiad yn y byd.

Gwnaeth Cymdeithas Sŵolegol Llundain a Cyfoeth Naturiol Cymru, mewn partneriaeth â 13 sefydliad ledled Cymru, lansio Prosiect Maelgi: Cymru’ ym mis Gorffennaf 2018 er mwyn cael darlun cliriach o ble y gellir dod o hyd i’r Maelgwn yn nyfroedd Cymru ac er mwyn deall eu rôl yn nhreftadaeth forol Cymru. Mae gwybodaeth – boed yn hanes neu ddiwylliant lleol – a geir gan bobl ledled Cymru yn hanfodol i’r ymdrech hon; bydd pob ffotograff neu atgof yn ddarn hanfodol o dystiolaeth a ddefnyddir i ddatgelu dirgelwch y Maelgi yng Nghymru.

Dywedodd Joanna Barker, Rheolwr y Prosiect Maelgi yng Nghymdeithas Sŵolegol Llundain:

“Rydym yn gofyn i bobl ledled Cymru i’n helpu i ddeall mwy ynglŷn ag amrediad hanesyddol y siarc pwysig hwn a’i gysylltiad diwylliannol â Chymru. Efallai y bydd gan rywun hen ffotograff mewn drôr, atgof o’i dad-cu yn pysgota neu hyd yn oed yn gallu dweud wrthym am achos o weld Maelgi yn ddiweddar.

“Hyd yn oed os nad yw pobl wedi clywed am y Maelgi, hoffem iddynt alw heibio a dweud wrthym ar yr ardal leol – newidiadau mewn diwydiant lleol, arferion pysgota neu seilwaith a allai ein helpu i lenwi’r bylchau yn hanes y Maelgi a chreu’r cynllun gweithredu gorau i’w ddiogelu yn y dyfodol.”

Bydd yr holl ddigwyddiadau yn cael eu cynnal o 10am tan 5pm.

  • Dydd Gwener 25 – Dydd Sadwrn 26 Ionawr – Amgueddfa Forol Llŷn, Nefyn
  • Dydd Llun 11 – Dydd Mawrth 12 Chwefror – Amgueddfa Dreftadaeth Aberdaugleddau, Aberdaugleddau
  • Dydd Gwener 15 – Dydd Sadwrn 16 Chwefror – Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe
  • Dydd Gwener 1 – Dydd Sadwrn 2 Mawrth – Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
  • Dydd Llun 4 – Dydd Mawrth 5 Mawrth – Cadetiaid y Môr Caergybi, Caergybi

Mae pob un o sioeau teithiol y Maelgi yn rhad ac am ddim, a gallwch alw heibio heb  archebu lle ymlaen llaw. Bydd y sioe deithiol yn aros ymhob tref am ddau ddiwrnod. Er mwyn dysgu mwy am y digwyddiadau cysylltwch ag angelsharks@zsl.org neu ewch i www.angelsharknetwork.com/cymru/  neu galwch heibio i sioe deithiol y Maelgi yn eich ardal chi.

The post Gallai atgofion casgliadol pobl Cymru helpu i ddiogelu’r maelgi (Angelshark), sydd mewn perygl difrifol appeared first on .

]]>
https://wales247.co.uk/gallai-atgofion-casgliadol-pobl-cymru-helpu-i-ddiogelur-maelgi-angelshark-sydd-mewn-perygl-difrifol/feed/?lang=cy 0
Comisiynydd Plant Cymru yn ymweld â Sir Benfro https://wales247.co.uk/comisiynydd-plant-cymru-yn-ymweld-a-sir-benfro/?lang=cy https://wales247.co.uk/comisiynydd-plant-cymru-yn-ymweld-a-sir-benfro/?lang=cy#respond Fri, 18 Jan 2019 07:14:17 +0000 https://wales247.co.uk/?p=25769

Cwrddodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, â thîm PLANED er mwyn dysgu mwy am eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc yn Sir Benfro. Mae tîm PLANED wedi bod yn cynorthwyo i sicrhau bod lleisiau plant a phobl ifanc ar hyd y sir yn cael eu clywed, gan ddechrau ar lefel y gymuned leol. Mae […]

The post Comisiynydd Plant Cymru yn ymweld â Sir Benfro appeared first on .

]]>

Cwrddodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, â thîm PLANED er mwyn dysgu mwy am eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc yn Sir Benfro.

Mae tîm PLANED wedi bod yn cynorthwyo i sicrhau bod lleisiau plant a phobl ifanc ar hyd y sir yn cael eu clywed, gan ddechrau ar lefel y gymuned leol. Mae Sally wedi bod yn Gomisiynydd Plant Cymru ers mis Ebrill 2015. Mae ei swydd hi’n cynnwys hysbysu eraill ynghylch pam fod hawliau plant mor bwysig, gan edrych ar sut mae penderfyniadau sy’n cael eu gwneud gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, yn effeithio ar hawliau plant.

Wrth siarad am yr ymweliad, dywedodd Matthew Townsend o PLANED: “Rydym yn teimlo’n gyffrous iawn ar ôl cwrdd â Sally i drafod y gwaith sy’n cael ei wneud yn Sir Benfro. Mae hyn yn ymwneud â’i gwaith i roi llais i blant a phobl ifanc wrth siarad am yr hyn sy’n effeithio arnynt.

“Mae fy methodolegau yn adlewyrchu’r ymchwil academaidd bresennol ym maes Ymgysylltu Ystyrlon gyda Phlant a Phobl Ifanc a chafodd ei gydnabod yn ddiweddar gan Gyfarwyddwr BIP Hywel Dda fel enghraifft o Ymarfer Gorau yn y maes.”

Dywedodd Sally Holland “Cafodd y gwaith sy’n cael ei gynnal yn Sir Benfro argraff arna i, y gwaith sy’n cael ei wneud ar lefel Cyngor Tref a Chymuned yn benodol. Dyma rywbeth nad ydw i wedi ei weld yng Nghymru o’r blaen. Mae gen i ddiddordeb mewn dilyn canlyniadau’r datblygiad a’r ymchwil.”

Mae’r gwaith wedi cael ei ddechrau gan Matthew, sef Swyddog sy’n gweithio ar brosiect Llesiant a Gwytnwch Cymuned a ariennir gan LEADER. Maent yn ymgysylltu gyda’u cymunedau er mwyn datblygu asesiadau, cynlluniau a mentrau prosiectau llesiant lleol.

Daw’r cyllid hwn o raglen LEADER, sy’n rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

The post Comisiynydd Plant Cymru yn ymweld â Sir Benfro appeared first on .

]]>
https://wales247.co.uk/comisiynydd-plant-cymru-yn-ymweld-a-sir-benfro/feed/?lang=cy 0
Seren Hollywood, Matthew Rhys, un Cael Ei Enwi’n Llysgennad Cyntaf Un Aloud https://wales247.co.uk/seren-hollywood-matthew-rhys-un-cael-ei-enwin-llysgennad-cyntaf-un-aloud/?lang=cy https://wales247.co.uk/seren-hollywood-matthew-rhys-un-cael-ei-enwin-llysgennad-cyntaf-un-aloud/?lang=cy#respond Thu, 17 Jan 2019 15:55:46 +0000 https://wales247.co.uk/?p=25679

Seren Critics’ Choice Cymru, Matthew Rhys, fydd Llysgennad cyntaf erioed yr elusen gerddorol, Aloud. Ac yntau newydd dderbyn gwobr ‘Critics’ Choice’ am y Gyfres Teledu Drama Orau y penwythnos yma gyda’i gyfeillion yn y cast yn The Americans,  mae Matthew, sy’n frodor o Gaerdydd, yn frwd ei gefnogaeth. Sefydlwyd Aloud fel elusen gan yr arweinydd, y […]

The post Seren Hollywood, Matthew Rhys, un Cael Ei Enwi’n Llysgennad Cyntaf Un Aloud appeared first on .

]]>

Seren Critics’ Choice Cymru, Matthew Rhys, fydd Llysgennad cyntaf erioed yr elusen gerddorol, Aloud.

Matthew Rhys

Ac yntau newydd dderbyn gwobr ‘Critics’ Choice’ am y Gyfres Teledu Drama Orau y penwythnos yma gyda’i gyfeillion yn y cast yn The Americans,  mae Matthew, sy’n frodor o Gaerdydd, yn frwd ei gefnogaeth.

Sefydlwyd Aloud fel elusen gan yr arweinydd, y trefnydd a’r cyfansoddwr corawl a’r cyflwynydd teledu, Tim Rhys-Evans, yn 2012 gyda’r cydamcanion o ailfywiogi traddodiad corau meibion Cymru a chreu newid go iawn ym mywydau pobl ifanc rhai o ardaloedd difreintiedig Cymru.

Mae gan Matthew, sydd hefyd wedi’i enwi yr wythnos hon fel y person i gymryd lle Robert Downey Jr yn rôl deitl cyfres HBO, Perry Mason, amserlen orlawn oedd yn dyst iddo chwarae prif ran yn Death and Nightingales ar y BBC fis diwethaf a chyda rolau ffilm ar ddod yn A Beautiful Day in the Neighbourhood gyda Tom Hanks, a The Report gydag Adam Driver.  Dangosir hyn yng Ngŵyl Ffilmiau Sundance yn ddiweddarach mis yma.

Mae’n fwy na bodlon gwneud amser ar gyfer Aloud, ac fe ddywedodd:

“Rwy’n falch dros ben i fod yn Lysgennad cyntaf elusen Aloud. Mae gwaith Only Boys Aloud ac Only Kids Aloud yn ysbrydoledig, nid yn unig oherwydd safon y canu, ond am roi cyfle i ferched a bechgyn ifainc ddysgu sgiliau newydd, magu hunan-hyder a dysgu i berfformio i’r safonau uchaf. Mae digon o dystiolaeth bod Aloud yn gallu trawsnewid bywydau. Pob hwyl gyda’r gwaith!”

Mae Matthew, a hyfforddwyd yn RADA, yn ganwr medrus ei hun, ac mae wedi chwarae rhannau mewn amryw o gynyrchiadau theatr cerddorol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, lle roedd yn ddisgybl ac yn gyfaill gorau i enw adnabyddus arall yn Hollywood, Ioan Gruffudd.

Fel Cyfarwyddwr Artistig Aloud, Tim Rhys-Evans, mae Matthew yntau’n credu’n gryf yn nerth gweddnewidiol cerddoriaeth ac yn credu y dylid rhoi’r cyfle i bawb gymryd rhan yn y celfyddydau.

Mae Aloud yn awr yn cyflenwi gweithgaredd drwy dair prif gainc: Only Kids Aloud; Only Boys Aloud, sydd newydd ryddhau albwm newydd o’r enw A New Generation sydd ag ond nifer cyfyngedig wedi’u cynhyrchu; ac Academi Only Boys Aloud. At ei gilydd, mae’n nhw wedi helpu miloedd o blant o rai o’r cymunedau tlotaf yng Nghymru.

Y flwyddyn nesaf, fe fydd Aloud yn cyflwyno rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau a dathliadau i nodi 10 mlynedd ers y ffurfiwyd OBA.

Dywedodd Tim:

“Ein huchelgais erioed yn Aloud oedd ysbrydoli plant o bob math o gefndir i anelu at rywbeth.  Mae cael Matthew Rhys, un o actorion mwyaf llwyddiannus y byd, i gymeradwyo’n gwaith yn y modd hwn yn dangos bod rhywbeth yn bosibl gyda gwaith caled ac ymroddiad.  Rydym wrth ein bodd bod Matthew wedi derbyn ein gwahoddiad i fod yn llysgennad cyntaf i Only Boys Aloud, ac rwyf yn gobeithio y bydd yn ysbrydoli’n bechgyn i fod y fersiwn orau ohonynt eu hunain, ym mha beth bynnag y maent yn dewis ei wneud.”

The post Seren Hollywood, Matthew Rhys, un Cael Ei Enwi’n Llysgennad Cyntaf Un Aloud appeared first on .

]]>
https://wales247.co.uk/seren-hollywood-matthew-rhys-un-cael-ei-enwin-llysgennad-cyntaf-un-aloud/feed/?lang=cy 0