fbpx

Hwyl a helynt Theatr Hijinx ym Maes Awyr Caerdydd diolch i ganfed buddsoddiad Celfyddydau & Busnes Cymru

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Mae menter a fydd yn gweld staff ym Maes Awyr Caerdydd yn cael eu hyfforddi gan actorion sydd ag anableddau dysgu er mwyn datblygu eu sgiliau cyfathrebu yw’r canfed prosiect i elwa o chwistrelliad o arian gan raglen CultureStep Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru.

Mi fydd y cynllun blaengar yn gweld 20 aelod o staff diogelwch y Maes Awyr yn derbyn hyfforddiant gyda chwe actor sydd ag anableddau dysgu o Theatr Hijinx, a fydd yn chwarae rhannau mewn sefyllfaoedd sy’n deillio o fywyd bob dydd. Yn ogystal â gwella gallu’r tîm diogelwch i gyfathrebu gydag ystod eang o gwsmeriaid, nod y fenter yw ychwanegu at ymarferion gwasanaeth i gwsmeriaid presennol ac i wella ymhellach profiad teithio teithwyr sy’n agored i niwed ym Maes Awyr cenedlaethol Cymru.

Os yw’r prosiect yn llwyddiannus, mae yna gyfle i gyflwyno’r hyfforddiant i dimoedd llinell flaen eraill a datblygu canllaw wedi’i ffilmio ar weithio’n uniongyrchol â chwsmeriaid ar gyfer mwy o aelodau staff Maes Awyr Caerdydd.

Mae’n un o ddeuddeg prosiect o ledled Cymru sydd newydd dderbyn arian trwy raglen CultureStep C&B Cymru – a hwn yw’r canfed prosiect i dderbyn cyllid ers i CultureStep ei lansio ym Mai 2014, diolch i gefnogaeth ariannol gan Y Sefydliad Hodge a’r Sefydliad Moondance.

Dywedodd Deb Barber, Prif Weithredwr Maes Awyr Caerdydd:

“Rydym wedi llwyr ymrwymo i ddarparu’r profiad gorau posib i bawb sy’n dewis i hedfan o Gaerdydd, ac rydym yn falch iawn o’n gwasanaeth ar gyfer Teithwyr ag Anawsterau Symud – mae’n cynnwys popeth rydym wedi ei ddysgu hyd yn hyn gan ein partneriaid sy’n cynnwys Autism Puzzle ac Age Cymru.

“Mae’n wych i barhau ar hyd y llwybr hwn ac i ehangu ein gwybodaeth ymhellach gyda chefnogaeth Theatr Hijinx. Mae’r cynllun yn ffordd unigryw a deinamig i ymgysylltu â’n staff a does gen i ddim amheuaeth mai dyma ddechrau pennod gyffrous yn ein hyfforddiant a datblygiad.”

Cynllunnir CultureStep er mwyn annog nawdd newydd ac i ddatblygu partneriaethau presennol rhwng busnesau a’r celfyddydau. Mae’r prosiectau i gyd yn dod â budd i unigolion sy’n byw yng Nghymru, ac yn mynd i’r afael ag o leiaf un flaenoriaeth yn cynnwys tlodi, ymgysylltu â phlant difreintiedig neu bobl hŷn sydd wedi’u hallgau’n gymdeithasol, hybu amrywiaeth, dangos ymrwymiad i faterion amgylcheddol, cynorthwyo iechyd a lles a hyfforddiant a datblygiad gweithwyr.

Ers ei sefydlu, mae CultureStep wedi buddsoddi bron i £246,000 mewn 102 o bartneriaethau, a denu £950,000 mwy o fusnes yn uniongyrchol i’r celfyddydau ledled Cymru – mae hyn yn cynrychioli elw o tua £3.87:£1 a chyfanswm o £1.2miliwn wedi’i fuddsoddi mewn pedair blynedd yn unig.

Dros y pedair blynedd ddiwethaf, mae rhaglenni sydd wedi’u noddi gan CultureStep wedi helpu mwy na 30,000 o blant difreintiedig a 13,000 o bobl hŷn sydd yn agored i niwed, tra bod y rheini sy’n canolbwyntio ar fynd i’r afael â thlodi wedi helpu bron i 14,000 o unigolion sy’n byw yng Nghymru.

Dywedodd Rachel Jones, Prif Weithredwr C&B Cymru: “Mae’r bartneriaeth rhwng Hijinx a Maes Awyr Caerdydd yn brosiect perffaith i nodi carreg filltir mor bwysig mewn hanes CultureStep. Nid yn unig y mae’n cyflawni un o’n nodau i helpu gyrru agenda sgiliau Cymru trwy hwyluso partneriaethau celfyddydol, ond mae hefyd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’r rheini sy’n cymryd rhan yn ogystal â’r miloedd o deithwyr sy’n teithio trwy Faes Awyr Caerdydd bob dydd.

“Mae CultureStep yn buddsoddi £80,000 y flwyddyn i bartneriaethau rhwng busnes a’r celfyddydau. Mae hyn, yn ei dro, yn denu £300,000 ychwanegol o fusnes i brosiectau celfyddydol sydd o fudd i grwpiau sydd o dan anfantais gymdeithasol ac yn mynd i’r afael ag ystod o faterion hollbwysig yng Nghymru o iechyd i dlodi a’r amgylchedd.

“Mae’r prosiectau sydd wedi cael eu cefnogi gan CultureStep dros y pedair blynedd ddiwethaf yn dangos buddion gwirioneddol ar gyfer unigolion a chymunedau pan ddaw C&B Cymru, busnesau a sefydliadau’r celfyddydau at ei gilydd, sydd yn profi perthnasedd a gwerth y cynllun. Rwyf yn wir ddiolchgar i gefnogaeth a gweledigaeth barhaol Y Sefydliad Moondance a Sefydliad Hodge – hebddynt, ni fyddai hyn yn bosib.”

Caiff y ceisiadau CultureStep nesaf eu hystyried mewn cyfarfod y panel yn Orffennaf 2018. Am wybodaeth bellach am y rhaglen, ewch i http://www.aandbcymru.org.uk.

Diwedd

Sylwadau