fbpx

Llety newydd i breswylwyr pwysig Gwesty Dewi Sant

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Mewn paratoad ar gyfer dymchweliad posibl Gwesty Dewi Sant, Harlech yn y dyfodol mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi penodi contractwr i adeiladu ysgubor ystlumod er mwyn cartrefu’r gytref o ystlumod sy’n trigo yn y gwesty segur. 

Mae’r gwesty wedi bod yn wag ers rhai blynyddoedd bellach ac mae’n prysur droi’n adfail. Er i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gyflwyno hysbysiad gorfodaeth i’r perchnogion yn ôl yn 2015 i ddymchwel yr adeilad, fe’i hanwybyddwyd. Ddau erlyniad mewn llys barn yn ddiweddarach ac mae’r adeilad yn parhau i fod ar ei draed.

Gan nad oes unrhyw sôn bod y perchnogion yn bwriadu dymchwel yr adeilad, dros y misoedd diwethaf mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi bod yn ymchwilio i’r posibilrwydd o fynd i’r afael ȃ’r gwaith dymchwel ei hunan.

Er bod dymchwel yr adeilad yn parhau i fod yn ddibynnol ar sicrhau arian ar gyfer y gwaith, mae’r Awdurdod am fynd i’r afael ȃ materion eraill er mwyn hwyluso’r broses petai arian yn dod i’r fei. Mater allweddol yma yw’r angen i adeiladu strwythur y gall yr ystlumod sy’n trigo yn y gwesty gael eu trawsleoli iddo. Mae pob rhywogaeth o ystlumod a’u clwydfan wedi eu gwarchod gan gyfraith, ac mae’r Awdurdod yn cydweithio gydag ecolegwyr arbenigol ar y mater yma.

I’r perwyl hwnnw mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gyda chaniatâd y perchnogion, wedi penodi contractwr i adeiladu ysgubor ystlumod bychan ar y safle. Yn amodol ar y tywydd, bydd gwaith yn mynd rhagddo rhwng dechrau Ionawr a chanol Mawrth 2019.

Meddai Jonathan Cawley, Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri:

“Mae adeiladu’r ysgubor ystlumod yn rhan bwysig o’r broses o gael gwared ȃ’r gwesty segur sy’n anharddu’r ardal. Byddwn yn parhau i fwrw ‘mlaen gyda’r mater o ddymchwel yr adeilad, ond mae cyfyngiadau sylweddol eto i’w goresgyn – gydag ariannu’r gwaith y brif broblem.”

Sylwadau