fbpx

Mae Cynllun Busnes Pum Mlynedd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Derbyn Cefnogaeth Lethol gan Gynghorau

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Mae’r cynllun strategol pum mlynedd i drosoli’r buddion economaidd a chymdeithasol mwyaf posibl oddi wrth gronfa Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) gwerth £1.2 biliwn wedi’i gymeradwyo’n ffurfiol gan aelodau pob un o bartneriaid y 10 awdurdod lleol.   

Rhydd y cynllun busnes strategol fanylion yr hyn sydd ei angen i gyflawni amcanion hirdymor Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae’n amlinellu gweithredoedd a chanlyniadau gofynnol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a sut y caiff y ‘Gronfa Buddsoddi Ehangach’ gwerth £1.2 biliwn ei defnyddio dros y pum mlynedd nesaf i gymell y gweithredoedd yn eu blaen.

Cymeradwywyd y cynllun busnes gan Gabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys arweinwyr y 10 awdurdod lleol, ym mis Chwefror, yn amodol ar gymeradwyaeth gan aelodau pob un o’r awdurdodau hynny.  Mae’r 10 awdurdod i gyd yn awr wedi trafod, pleidleisio, a chymeradwyo’r cynllun.

Mae’r cynllun yn nodi amcanion strategol rhanbarthol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sef:

  1. Llewyrch a Chyfleoedd –Adeiladu ar allu unigolion, aelwydydd, y sector cyhoeddus a busnesau i ateb heriau ac i fachu ar gyfleoedd, gan greu economi mwy cynhyrchiol.
  2. Cynhwysiant a Chyfartaledd –Economi ffyniannus a chynaliadwy sy’n cyfrannu at les ac ansawdd bywyd y bobl a’r cymunedau yn y rhanbarth yn awr ac yn y dyfodol.
  3. Hunaniaeth, Diwylliant, Cymuned a Chynaliadwyedd –Naddu hunaniaeth eglur ac enw da cadarn fel Dinas-Ranbarth ar gyfer masnach, arloesi, ac ansawdd bywyd.

Amcanion economaidd trosfwaol y Fargen Ddinesig yw creu 25,000 o swyddi newydd a throsoli £4 biliwn mewn buddsoddiad gan y sector preifat.

Nodwyd themâu allweddol i ffocysu’r dull gweithredu: Sgiliau a Chyflogaeth, Arloesi, Cysylltu’r Rhanbarth, ac Adfywio a Seilwaith.

Yn ategu’r themâu strategol hyn y mae tair rhaglen, y cytunwyd arnynt yng nghyfarfod y Cabinet Rhanbarthol ar y 12fedo Chwefror:

  1. Adfywio a Seilwaith –Cynigiwyd y Gronfa Buddsoddi Tai i gynorthwyo’r angen i adeiladu mwy o gartrefi ledled y rhanbarth. Bydd y Gronfa’n cynorthwyo i adeiladu tai, yn amrywio o adeiladwyr a datblygwyr mawr ar safleoedd tai segur ar hen safleoedd diwydiannol, i adeiladwyr bychain, adeiladwyr cymunedol, adeiladwyr adeiladau pwrpasol ac arbenigwyr adfywio, ar safleoedd bychain ledled y rhanbarth.  Bydd y gronfa hefyd yn helpu i ysgogi sector adeiladu busnesau bach a chanolig ledled y rhanbarth drwy ddarparu cyllid i ddatblygu benthyciadau ac i lansio Cynllun Adeiladu i Gwsmeriaid sy’n rhyddhau lleiniau llai o dir sector cyhoeddus, gyda phecyn llawn o gymorth i fusnesau bach a chanolig i ddarparu cartrefi newydd yn y cymunedau.
  2. Cysylltu’r Rhanbarth – bydd ystrategaeth ddigidol yn helpu i wneud yr ardal yn “rhanbarth deallus”, gan gymell arloesi a datrysiadau sy’n tarfu i ddenu partneriaeth a buddsoddiad gan y sector preifat, yn cynnwys cysylltedd yng Nghymru ac yn rhanbarthol, cysylltedd ffibr rhanbarthol a chymunedol, Mynediad 5G symudol a gwneud y mwyaf o ddata agored.
  3. Sgiliau a Chyflogaeth –mae’r prosiect Sgiliau ar gyfer y Dyfodol yn ategu’r thema Sgiliau a Chyflogaeth ac fe fydd yn darparu cysylltiadau ysgolion drwy’r rhanbarth â disgyblion a rhieni i gynnig cyngor ac arweiniad ar yrfa, cymorth i fusnesau i roi sylw i rwystrau rhag cyfranogi, yn cynnwys cronfa buddsoddi mewn sgiliau ac ymrwymiad i gynorthwyo gyda darparu dros 10,000 o brentisiaethau ychwanegol, interniaethau i raddedigion a gweithwyr wedi’u huwchsgilio yn y sector preifat.

Nod Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw bod o fudd i holl Ranbarth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys y deg awdurdod lleol ym Mlaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, a Thorfaen.  Llofnodwyd y Fargen Ddinesig yn ffurfiol gan ddeg arweinydd yr awdurdodau lleol ar y 1afo Fawrth, 2017.

O Gronfa’r Ddinas gwerth £1.2 biliwn, mae £734 miliwn wedi’i ymrwymo i gynorthwyo Metro De-ddwyrain Cymru.

Mae Cabinet Rhanbarthol arweinwyr y 10 awdurdod lleol wedi cytuno ar ddau fuddsoddiad sylweddol yn barod.  Ym mis Mai 2017, cytunodd y Cabinet i fuddsoddi £37.9 miliwn i gynorthwyo i ddatblygu clwstwr diwydiant lled-ddargludydd cyfansawdd yn y rhanbarth.

Disgwylir y bydd y prosiect yn trosoli hyd at £375 miliwn o fuddsoddiad gan y sector preifat dros y pum mlynedd nesaf, a chreu hyd at 2,000 o swyddi uwch-dechnoleg o werth uchel, gyda’r potensial am gannoedd yn rhagor yn y gadwyn gyflenwi ehangach a datblygiad y clwstwr.

Ym mis Ionawr, cytunodd y Cabinet i ymrwymo £40 miliwn i gynorthwyo mewn egwyddor Ddatblygiad y Metro Canolog gwerth £180 miliwn, sef prosiect fydd yn darparu Cyfnewidfa Trafnidiaeth Ganolog newydd yng nghraidd Parth Cyflogaeth Graidd canol dinas Caerdydd.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf:

“Rydym wrth ein bodd gyda’r gefnogaeth lethol i’r cynllun busnes. Yn gyfan gwbl, mae yna fwy na 500 o aelodau cynghorau o bob cwr o awdurdodau lleol De-ddwyrain Cymru wedi dangos eu cefnogaeth i’r cynllun busnes ac wedi’i gymeradwyo’n ffurfiol.  Mae’n gam mawr ymlaen i Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac mae’r gefnogaeth i’r cynllun yn atgyfnerthu’r syniad o weithio cydweithredol i annog newid a thwf economaidd.

“Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn rhaglen unigryw o weithio cydweithredol fydd yn galluogi newid economaidd, gwell cysylltedd digidol a ffisegol, gwell sgiliau a chyfleoedd addysgol, ac adfywiad ledled y rhanbarth.

“Mae’n fuddsoddiad yn ei phobl, a’i nod yw dod â thegwch a chyfleoedd i bawb, ni waeth lle maent yn byw yn y rhanbarth.  Mae’n adeiladu ar dreftadaeth falch y rhanbarth, harddwch ein tirwedd naturiol, a bywiogrwydd ein bywyd diwylliannol a chymdeithasol cyfoethog.

“Bydd yn cyfoethogi’n bywydau mewn ffyrdd eraill, hefyd, gan ddiwygio’n gwasanaethau cyhoeddus, darparu cartrefi newydd, fforddiadwy, gwella bywyd teuluol, a chreu gweithlu a all addasu i anghenion newidiol yr unfed ganrif ar hugain.

“I wneud hyn, fe fydd partneriaid y Fargen Ddinesig yn cydweithio, gyda gweledigaeth eglur o sut olwg fydd yna ar fywyd a’i ofynion ymhen 20 mlynedd, i sicrhau bod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn defnyddio’i photensial hyd yr eithaf ar lwyfan fyd-eang.

“Drwy ddenu buddsoddiad newydd a thyfu busnesau mwy llwyddiannus, drwy wella’n cysylltedd, drwy ddatblygu’n sgiliau a’n haddysg, fe wnawn adfer y brifddinas-ranbarth i’w rôl hanesyddol fel “y peiriant sy’n gyrru” economi Cymru.”

Gellir darllen y Cynllun Busnes yma: http://www.cardiffcapitalregioncitydeal.wales/ccr-business-plan/CCR-Strategic-Business-Plan.pdf

Sylwadau