fbpx

Mae KeolisAmey Yn Dadlennu Cynlluniau Uchelgeisiol Ar Gyfer Rhwydwaith Cymru A’r Gororau A Metro De Cymru

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Dadlennodd KEOLISAMEY heddiw (y 4yddo Fehefin) gynlluniau beiddgar ar gyfer Rhwydwaith Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau ac ar gyfer datblygu Metro De Cymru, gan weithio mewn partneriaeth â Thrafnidiaeth Cymru (TfW).  Bydd £1.9 biliwn yn cael ei fuddsoddi i gyflawni’r cynlluniau hyn.

Daeth y cyhoeddiad wrth i Lywodraeth Cymru gadarnhau mai KeolisAmey fyddai’r gweithredwr a’r partner datblygu nesaf ar gyfer y rhwydwaith, ar ôl diwedd cyfnod segur o 10 niwrnod yn y broses gaffael.

Croesawyd dyfarnu’r contract clodfawr hwn i KeolisAmey gan y busnes.  Mae’n cydnabod yr hyder a’r ymddiriedaeth a roddir yn y cwmni i gynorthwyo â’r gwaith o gyflawni newid sylweddol i drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru dros y blynyddoedd i ddod.

O’r 14ego Hydref, 2018, fe fydd KeolisAmey yn dechrau ar gyfres o welliannau ar gyfer yr hyn sy’n gyfnod newydd i deithwyr ac i Gymru, gyda mwy o wasanaethau, trenau mwy newydd, gwell gorsafoedd a rhwydweithio mwy dibynadwy, yn cynnwys:

  • caiff £194 miliwn ei wario ar welliannau i orsafoedd, yn cynnwys adeiladu pum gorsaf newydd a moderneiddio pob un o’r 247 gorsafoedd sydd eisoes yn bodoli ar y rhwydwaith;
  • caiff £800 miliwn ei wario i newid trenau yng Nghymru.  O 2023, fe wneir 95% o deithiau ar drenau newydd, ac fe gaiff eu hanner nhw (50%) eu cydosod yng Nghymru;
  • erbyn mis Rhagfyr 2023, fe fydd KeolisAmey yn cynnal 285 o wasanaethau ychwanegol bob diwrnod o’r wythnos waith ledled Cymru, gyda gwelliannau ar lein reilffordd Glyn Ebwy, Metro Gogledd Cymru (Wrecsam-Bidston), lein y Cambrian a rheilffordd Calon Cymru;
  • bydd yna 294 o wasanaethau ychwanegol ledled Cymru ar ddydd Suliau, sef 61% o gynnydd, gan greu gwasanaeth 7 niwrnod yr wythnos go iawn am y tro cyntaf;
  • bydd yna fuddsoddiad mewn technoleg newydd i leihau tarfu ac i wella perfformiad;
  • caiff gwefan ac ap newydd eu creu yn y flwyddyn gyntaf;
  • gwneir buddsoddiad i wella cysylltedd ffonau symudol ar fwrdd trenau;
  • caiff chwe chant o swyddi newydd eu creu i gyflawni’r contract, ac fe gaiff 30 o brentisiaethau newydd eu creu bob blwyddyn.

Mae’r gwelliannau hyn yn rhan o gyfres o fuddsoddiadau sy’n gwneud cyfanswm o £1.9 biliwn a wneir dros gyfnod 15 mlynedd y contract i greu trawsnewidiad mewn teithio ar reilffyrdd i bobl a chymunedau ar hyd a lled Cymru a’i gororau.

Bydd y contract yn weithredol o’r 4yddo Fehefin, 2018 tan y 14ego Hydref, 2033, gyda gwasanaethau rheilffyrdd yn trosglwyddo ar y 14ego Hydref, 2018.  Mae hefyd yn cynnwys cyflawni camau nesaf prosiect Metro De Cymru.

Fel rhan o ddatblygiad Metro De Cymru, fe fydd amseroedd teithio’n gostwng ac fe fydd amledd trenau’n cynyddu, tra bydd cerbydau Metro newydd yn dod â rhedeg ar strydoedd yn ôl i Gaerdydd.

Ac fe fydd y cysylltiad o Benarth, Y Bari a Phen-y-bont ar Ogwr i gyrchfannau i’r gogledd o Gaerdydd Canolog yn cael ei gynnal, drwy ddefnyddio trenau ‘tri dull’ newydd a all redeg ar bŵer ceblau trydan uwchben, batris a pheiriannau diesel.

Rhoddir tocynnu deallus ar waith fesul cam ledled Cymru gan wneud teithio yn haws a thocynnau teithio yn fwy hyblyg.

Ac fe gaiff tocynnau teithio adegau tawel newydd a rhatach eu cyflwyno, yn cynnwys gostyngiadau i docynnau teithio yng Ngogledd Cymru ac ym Mlaenau’r Cymoedd.

Mae KeolisAmey yn bartneriaeth menter ar y cyd rhwng y gweithredwr trafnidiaeth rhyngwladol, Keolis, a’r arbenigwyr ar reoli asedau seilwaith, Amey.

Daw’r cyhoeddiad ar ddiwedd proses gaffael faith a thrylwyr, dan arweiniad Trafnidiaeth Cymru, lle roedd KeolisAmey yn cystadlu yn gychwynnol â thri chynigydd arall.

Dywedodd Alistair Gordon, Prif Weithredwr Keolis UK: “Rydym yn llawn cyffro ynglŷn â’r trawsnewidiad rydym am ei gyflawni yma yng Nghymru, gan weithio ochr yn ochr ag Amey unwaith eto ac mewn partneriaeth â Thrafnidiaeth Cymru.

“Ers gormod o amser, mae’r rheilffyrdd yng Nghymru wedi dioddef oddi wrth ddim digon o fuddsoddi, ac er y bydd y newidiadau y mae arnom angen eu gwneud yn cymryd amser, rydym yn creu llwyfan ar gyfer twf a llewyrch economaidd yn y dyfodol fydd o fudd i Gymru gyfan yn awr ac am genedlaethau i ddod.

“Ymhen pum mlynedd, ni fydd modd adnabod y rheilffyrdd o’r hyn rydynt heddiw, diolch i weledigaeth Llywodraeth Cymru. Ni allwn aros cyn dechrau.”

Dywedodd Andy Milner, Prif Weithredwr Amey: “Gan adeiladu ar ein partneriaeth lwyddiannus â Keolis, sydd eisoes yn ein gweld yn darparu dau wasanaeth â pherfformiad uchel – sef Metrolink Manceinion Fwyaf a Rheilffordd Ysgafn Ardal y Dociau yn Llundain – rydym yn llawn cyffro o fod yn derbyn contract Cymru a’r Gororau.

“Mae hwn yn gyfle gwych inni ddefnyddio’n galluoedd ar y cyd i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i Gymru a’i chymunedau.  Yn ogystal â chreu swyddi newydd a chyfleoedd am brentisiaethau, fe fyddwn yn canolbwyntio ar uwchraddio’r seilwaith presennol ac yn cyflwyno trenau newydd i wella profiad teithwyr yn sylweddol.

“Edrychwn ymlaen at weithio â Thrafnidiaeth Cymru mewn partneriaeth fydd yn gweld yr holl drenau’n cael eu newid, a gwaith uwchraddio mawr.

“Edrychwn ymlaen hefyd at weithio â’r dynion a’r merched balch ac ymroddedig iawn sy’n gweithredu’r rheilffyrdd yng Nghymru heddiw, fydd yn ymuno â ni ar y daith gyffrous hon.”

Sylwadau