fbpx

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Penodi Cyfarwyddwr Rhaglen Newydd

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Mae Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi cyhoeddi penodiad  Kellie Beirne, Dirprwy Brif Weithredwr yng Nghyngor Sir Fynwy, fel cyfarwyddwr newydd y Fargen Ddinesig.

Mae gan Ms Beirne, a benodwyd ar ôl proses ymgeisio agored, brofiad enfawr o gyflawni strategaethau allweddol ledled Cymru, ac mae wedi dangos bod ganddi brofiad eithriadol o weithio â busnesau ym mhob ardal o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae hi’n Gadeirydd Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi – rôl sy’n darparu mewnwelediad a rhagwelediad ynglŷn â thueddiadau, datblygiadau ac arferion mwyaf blaenllaw’r byd yn y dyfodol.  Arweiniodd Ms Beirne hefyd y prosiect mawr cyntaf o dan faner y Fargen Ddinesig, gan gyflwyno ffowndri a chlwstwr lled-ddargludydd cyfansawdd arloesol ar gyfer y rhanbarth, gyda’r potensial i drosoli mwy na £450 miliwn o fuddsoddiad gan y sector preifat.

Fel Cyfarwyddwr newydd Rhaglen y Fargen Ddinesig, fe fydd Ms Beirne yn gyfrifol am wneud cyfraniad ar lefel uwch tuag at ddatblygu a sicrhau cyflawni’r rhaglen, ac am helpu i ganfod cyfleoedd i hyrwyddo anghenion a photensial Prifddinas-Ranbarth Caerdydd er mwyn dylanwadu ar bolisi a rhagor o gyllido allanol.

Bydd hi’n gweithio’n agos â’r Cabinet Rhanbarthol, sy’n cynnwys arweinwyr y 10 awdurdod lleol sy’n bartneriaid, yn ogystal â phrif weithredwyr yr awdurdodau lleol hynny.  Disgwylir i Ms Beirne ddechrau yn y rôl ym mis Gorffennaf neu fis Awst.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdyddac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf:

“Rydym yn falch iawn o groesawu Kellie Beirne fel cyfarwyddwr newydd rhaglen Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Bydd ganddi rôl hanfodol wrth gymell rhaglen Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdyddyn ei blaen, ac rwyf yn hyderus y bydd hi’n darparu cynghorion cynhwysfawr i’r Cabinet Rhanbarthol.

“Bodlonodd Kellie ein holl ofynion ar gyfer y rôl ymestynnol hon.  Mae hi’n deall cyd-destun Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac mae hi wedi bod â rôl allweddol yn cymell strategaethau arloesi a digidol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdyddyn eu blaen.  Rwyf yn hyderus y bydd hi’n ffynnu fel y cyfarwyddwr rhaglen newydd ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.”

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy ac Is-gadeirydd Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Rwyf wrth fy modd bod Kellie wedi bod yn llwyddiannus. Mae hi’n berson dawnus eithriadol sy’n cyfuno eiddgarwch entrepreneuraidd ag ymdeimlad gwirioneddol o gyfiawnder cymdeithasol a diben moesol.  Mae hi’n llwyr ddeall bod yn rhaid i’r Fargen Ddinesig fod ar gyfer pawb, nid yr ychydig, ac fe wn y bydd Kellie yn adeiladu ar lwyddiannau y mae’r Fargen Ddinesig wedi’u cyflawni hyd yn hyn. Mae’n ddiwrnod da ar gyfer y Brifddinas-Ranbarth gyfan.”

Dywedodd Kellie Beirne: “Rwyf wrth fy modd o gael fy mhenodi fel y cyfarwyddwr rhaglen newydd ac rwyf yn teimlo’n freintiedig o gael y cyfle i arwain datblygiad Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

“Edrychaf ymlaen at fwrw ymlaen â Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’i defnyddio fel cyfle i dyfu presenoldeb a phroffil rhyngwladol y tu hwnt i Gymru.  Rydym yn llawn cyffro ynglŷn â gosod y seiliau a’r sylfeini ar gyfer buddsoddiad yn y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol.  Mae’n bwysig ein bod yn cydnabod y potensial ar gyfer llewyrch i bawb ac ein bod yn adeiladu ar y cryfderau, yr asedau a’r cyfleoedd ym mhob un o’r 10 awdurdod lleol gan ganolbwyntio nid yn unig ar dyfu ond ail-fantoli’n heconomi i fod yn gynaliadwy, yn gydnerth ac yn alluog i dderbyn ac i lunio’r hyn a ddaw yn y dyfodol.”

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn mynd i ddatgloi twf economaidd sylweddol ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys y deg awdurdod lleol ym Mlaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, a Thorfaen. 

Amcanion Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw creu swyddi a rhoi hwb i lewyrch economaidd drwy wella cynhyrchiant, mynd i’r afael â diweithdra, adeiladu ar sylfeini arloesedd, buddsoddi mewn seilwaith ffisegol a digidol, darparu cymorth i fusnesau, a sicrhau y caiff unrhyw fuddion economaidd a grëir o ganlyniad eu teimlo ledled y rhanbarth.

Mae Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd eisoes wedi cytuno i fuddsoddi £37.9 miliwn i gynorthwyo i ddatblygu clwstwr diwydiant lled-ddargludydd cyfansawdd yn ne-ddwyrain Cymru.

Caiff y cyllid ei gynhyrchu oddi wrth Gronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – a dyma’r buddsoddiad cyntaf o’r fath ers i’r rhaglen gwerth £1.2 biliwn gael ei llofnodi’n ffurfiol gan arweinwyr y deg awdurdod lleol yn y rhanbarth ar y 1afo Fawrth ‘llynedd.

Disgwylir i’r prosiect drosoli hyd at £375 miliwn o fuddsoddiad gan y sector preifat dros y pum mlynedd nesaf, a chreu hyd at 2,000 o swyddi uwch-dechnoleg o werth uchel, gyda’r potensial ar gyfer cannoedd yn rhagor yn y gadwyn gyflenwi ehangach a’r datblygiad clwstwr.

Yn gynharach eleni, fe gytunodd y Cabinet i ymrwymo £40 miliwn i gynorthwyo, mewn egwyddor, ddatblygiad y Metro Canolog gwerth £180 miliwn, sef prosiect fydd yn darparu Cyfnewidfa Trafnidiaeth Ganolog newydd yng nghraidd Parth Cyflogaeth Graidd canol dinas Caerdydd.

Sylwadau