fbpx

Mae’r Cynllun Peilot Gofal Plant bellach yn cael ei gynnig i bob plentyn cymwys yn RhCT

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Mae rhieni plant tair a phedair oed yn cael eu hatgoffa bod y cynnig gofal plant 30 awr AM DDIM yn cael ei gyflwyno i Rondda Cynon Taf gyfan ym mis Medi.

Erbyn i’r plant ddychwelyd i’r ysgol yn y tymor newydd, bydd plant cymwys ar draws RhCT gyfan yn cael manteisio ar y cynnig – y mwyaf hael yng Nghymru – sy’n cynnig 30 awr o ofal plant yr wythnos i rieni sy’n gweithio.

Cafodd Rhondda Cynon Taf ei dewis fel un o’r ardaloedd peilot i dreialu’r cynnig gofal plant ar ran Llywodraeth Cymru y llynedd.

Mae plant yn gymwys o’r tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd tan y tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed yn ddibynol ar yr amodau canlynol:

  • Mae’r ddau riant (neu un yn achos teulu un rhiant) yn gweithio neu’n hunan-gyflogedig.
  • Yn ennill cyflog wythnosol sy’n cyfateb i 16 awr ar y Cyflog Byw Cenedlaethol neu’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol (rhwng £111 a £115). Does dim uchafswm cyflog.

Mae modd i chi ddod o hyd i’r rhestr lawn o bwy sy’n gymwys – a gwirio a allwch chi fod yn gymwys – yn  www.rctcbc.gov.uk/cynniggofalplant

Meddai’r Cynghorydd Christina Leyshon, Dirprwy Aelod o’r Cabinet ar Faterion Plant a Phobl Ifainc:

“Gweithiodd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn galed i sicrhau ei safle fel ardal beilot ar gyfer cynnig gofal plant Llywodraeth Cymru gan ein bod ni’n gwybod y gallai fod o fudd i rieni sy’n gweithio yn y fwrdeistref sirol.

“Ar hyn o bryd, dim ond mewn wardiau penodol y mae’r cynnig ar gael ac rydyn ni’n falch bod modd inni nawr ei gynnig i bob plentyn cymwys yn y fwrdeistref sirol. Mae hyn yn hwb anferth i rieni sy’n gweithio.

“Mae’r tudalennau’r cynnig gofal plant yn  www.rctcbc.gov.uk/cynniggofalplant yn llawn gwybodaeth ac yn cynnwys gwirydd cymhwysedd ar-lein hawdd i’w ddefnyddio sy’n gallu dweud wrthych chi mewn eiliadau a ydych chi’n bodloni’r meini prawf am y cynnig. Mae’n werth ei wirio er mwyn i chi weld yr hyn y mae gennych chi hawl iddo.

“Mae mwy a mwy o ddarparwyr gofal plant yn ymuno i gynnig darpariaeth i rieni. Mae llawer ohonyn nhw’n cynnig cludiant o’r ysgol i’r lleoliad gofal plant. Mae modd i chi ddod o hyd i’r rhain ar y tudalennau gwe.”

Sylwadau