fbpx

Sir Ddinbych ar y blaen gyda thechnoleg ecogyfeillgar

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Cyngor Sir Ddinbych yw’r awdurdod lleol cyntaf yn y DU i ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf o ddifa chwyn heb ddefnyddio chwynladdwr.

Mae Gwasanaethau Cefn Gwlad y Cyngor wedi cymryd cyfrifoldeb am gyflenwi’r Foamstream M600 newydd sydd yn defnyddio gwres ac ewyn organig wedi’i wneud o olew olewydd i ddifa planhigion.

Mae’r ewyn yn ddiwenwyn ac yn galluogi’r Cyngor i leihau’r cyfanswm o chwynladdwyr y defnyddir i reoli tyfiant planhigion dieisiau a chwyn ymledol estron gan gynnwys mewn ardaloedd sensitif fel safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig, ardaloedd cadwraeth arbennig a safleoedd bywyd gwyllt y sir.

Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd:

“Mae gwarchod yr amgylchedd yn rhywbeth y mae’r Cyngor yn ei gymryd o ddifri ac yn flaenoriaeth i ni o dan ein Cynllun Corfforaethol.

“Mae’r defnydd o chwynladdwyr yn bryder i nifer o breswylwyr ac rydym yn buddsoddi mewn technolegau blaengar newydd i reoli ein hamgylchedd mewn ffordd fwy ecogyfeillgar.

“Dyma’r cam cyntaf at ddileu’r defnydd o chwynladdwyr a byddwn hefyd yn cynnal prawf i weld pa mor effeithiol ydyw am reoli tyfiant chwyn ar balmentydd a ffyrdd fel dull arall i ddefnyddio chwynladdwyr mewn lleoliadau mwy trefol.

“Ni yw’r sefydliad cyntaf yn y DU i brynu’r dechnoleg ddiweddaraf i reoli tyfiant planhigion dieisiau a chwyn ymledol estron gyda’r gobaith y bydd sefydliadau eraill yn dilyn ein hesiampl.”

Mae chwynladdwr yn gysylltiedig  i effaith negyddol ar yr amgylchedd gyda nifer o astudiaethau diweddar wedi darganfod bod glyphosate, y chwynladdwr a ddefnyddir amlaf, yn achosi marwolaethau a dirywiad mewn gwenyn mêl.

Gan fod yr ewyn yn gwbl organig a heb fod yn wenwynig gellir ei ddefnyddio yn agos i ddŵr a bydd hynny hefyd yn lleihau’r effaith ar ecosystemau dŵr croyw a’r rhywogaethau y maent yn ei gynnwys, rhai ohonynt yn fregus iawn i effeithiau chwynladdwyr.

Yn gynharach eleni dyfarnwyd statws Cyfeillgar i Wenyn i Gyngor Sir Ddinbych gan Lywodraeth Cymru, cynllun sydd yn anelu i wneud Cymru yn wlad gyfeillgar i beillydd.

Sylwadau