fbpx

Sir Ddinbych yn elwa mwy a mwy ar dwristiaeth

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Mae budd economaidd twristiaeth yn Sir Ddinbych yn dal i gynyddu.

Yn ôl ffigurau diweddaraf STEAM ar yr effaith economaidd, cyfrannodd twristiaeth £490.35 miliwn at yr economi leol yn 2017, 2.3 y cant yn fwy na 2016 a chynnydd o 70 y cant ers 2007.

Y llynedd roedd twristiaeth wedi cynnal 6,231 o swyddi yn Sir Ddinbych wrth i 5.93 miliwn o bobl ymweld â’r sir, cynnydd o 25 y cant ers 2007, sy’n gyfwerth ag 11.58 miliwn o ddiwrnodau i gyd.

Cynyddodd nifer yr ymwelwyr ar yr arfordir i 3.16 miliwn, sy’n gyfwerth â 6.92 miliwn o ddiwrnodau, ac arhosodd 900,000 o ymwelwyr dros nos.

Meddai’r Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych:

“Mae’n galonogol dros ben i weld yn y ffigurau diweddaraf fod budd economaidd twristiaeth yn Sir Ddinbych wedi cynyddu, er gwaethaf yr amser heriol a gafwyd yn 2017 oherwydd y tywydd.

“Mae gan y sir gymaint i’w gynnig, gan gynnwys yr arfordir godidog, trefi marchnad yng nghefn gwlad, ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol, llu o bethau i’w gwneud yn yr awyr agored, hanes cyfoethog, siopau a chynnyrch lleol bendigedig.

“Un o’r pethau mwyaf calonogol yw’r twf mewn twristiaeth ar yr arfordir. Gyda dau westy newydd yn agor yn Y Rhyl, a’r atyniad SC2 ar fin agor y flwyddyn nesaf, heb sôn am fwyty 1891 a’r Nova ym Mhrestatyn sy’n ffynnu’n barod, gallwn ddisgwyl i’r ffigurau gynyddu eto. Mae hyn yn dangos fod buddsoddiad gan y Cyngor a’r sector preifat yn rhoi hwb go iawn i lewyrch economaidd Sir Ddinbych, sy’n un o’r blaenoriaethau yn ein Cynllun Corfforaethol.”

Y llynedd cafwyd 1.5 miliwn o ymwelwyr yn aros dros nos, a gyfrannodd gyfanswm o £331.46 miliwn at yr economi yn 2017, cynnydd o 50 y cant o gymharu â 2007.

Meddai Dave Jones, sy’n berchen ar fwthyn gwely a brecwast pedwar seren Plas Efenechtyd ger Rhuthun: “Rydym wedi gweld mwy o ymwelwyr o dramor yn aros yn hirach, yn enwedig pobl o’r Iseldiroedd, yr Almaen ac America. Mae hi wedi bod yn brysur iawn dros yr haf eleni hefyd.

“Mae’r rhan fwyaf o bobl yn dod gyda rhyw syniad o’r hyn yr hoffent ei weld, ond heb wybod llawer am hanes Cymru, ei daearyddiaeth a’i gwleidyddiaeth, a byddai’n braf pe byddai modd mynd i’r afael â hynny.

“Mae’r ffigurau diweddaraf yn galonogol, ac edrychwn ymlaen at ddal i gydweithio â Sir Ddinbych a phartneriaid allweddol eraill fel Grŵp Twristiaeth Bryniau Clwyd i greu teithiau ar thema a chynnig pecynnau deniadol a fydd yn apelio at amrywiaeth o ymwelwyr.”

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn dal i gefnogi twristiaeth drwy ymrwymo i weithio mewn partneriaeth yng ngogledd Cymru er mwyn manteisio ar y twf yn y farchnad.

Mae’r Cyngor hefyd yn cynnal prosiectau i hybu sgiliau pobl sy’n gweithio mewn busnesau twristiaeth er mwyn gwella’r profiad i ymwelwyr, yn cynhyrchu taflenni a ffilmiau i hyrwyddo’r sir i gynulleidfaoedd ehangach, a hefyd yn cefnogi digwyddiadau a gwyliau pwysig fel Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Sylwadau