fbpx

Y chwilio’n dechrau am sêr cymwysterau galwedigaethol Cymru

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Mae dysgwyr, hyfforddwyr a chyflogwyr sydd wedi serennu ym mhob rhan o Gymru drwy ddefnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo yn cael eu hannog i  geisio am gydnabyddiaeth genedlaethol. 

Heddiw (dydd Mercher, 16 Ionawr), lansiwyd Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) Cymru yn y Senedd yng Nghaerdydd, cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Gwobrau yw’r rhain sy’n dathlu ac yn gwobrwyo unigolion a sefydliadau am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u llwyddiannau.

Mae’r trefnwyr yn galw am enwebiadau o bob cwr o’r wlad mewn pedwar categori: Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Canolradd), Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Uwch), Hyfforddwr VQ y Flwyddyn a Chyflogwr VQ y Flwyddyn. Y dyddiad cau yw Mawrth 8, felly mae digon o amser i gyflwyno enwebiadau.

O’r enwebiadau, bydd panel o feirniaid yn dewis pwy sy’n cyrraedd y rhestr fer ym mhob categori, a hynny cyn seremoni fawreddog a gynhelir yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd, ar Fai 15. Seremoni yw hon sy’n cyd-fynd â Diwrnod VQ.

Mae’n hawdd iawn cyflwyno enwebiadau ar gyfer y gwobrau, sy’n cael eu cynnal am y 12fed flwyddyn yn olynol. Lawrlwythwch ffurflen enwebu yn https://www.vqday.wales/cy/ lle mae’r holl fanylion am y gwobrau i’w gweld.

Mae Gwobrau Dysgwr VQ y Flwyddyn yn cydnabod dysgwyr sy’n dangos dilyniant a rhagoriaeth glir mewn dysgu galwedigaethol ac sydd wedi cyflawni’n sylweddol yn eu meysydd. Mae Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Canolradd) i ddysgwyr sydd â chymwysterau hyd at lefel tri, tra bo Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Uwch) ar gyfer cymwysterau lefel pedwar ac uwch.

Mae Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn yn canolbwyntio ar gyflogwyr sy’n hyrwyddo gwerth cymwysterau galwedigaethol yn y gweithle ac yn gwneud gwir gyfraniad tuag at wella sgiliau a chystadleurwydd cenedlaethol.

Mae Gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn yn cydnabod hyfforddwyr unigol sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig wrth helpu dysgwyr yn y gweithle i ragori, a hynny gan wella eu sgiliau a’u gwybodaeth eu hunain yn gyson ar yr un pryd.

Ar Ddiwrnod VQ, anogir darparwyr dysgu drwy Gymru i ddefnyddio eu sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol i ymwneud â dysgwyr o bob oed.

Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg sy’n trefnu Gwobrau VQ a’r ymgyrch hon. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at gyllid Llywodraeth Cymru.

Meddai Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg: “Mae gwobr VQ yn arwydd o ymroddiad i broffesiwn penodol, ac yn dangos i bobl eraill eich bod wedi gwir ymrwymo i ddatblygu’n bersonol ac yn broffesiynol.

“Diben y cymwysterau hyn yw rhoi sgiliau i unigolion y gallant eu defnyddio yn y gweithle, ac maent yn cael effaith uniongyrchol ar gynhyrchiant ac yn sgil hynny ar dwf economaidd.

“Ni fu cymwysterau galwedigaethol erioed mor bwysig i’r economi ac i unigolion, gan eu bod yn darparu’r gweithwyr hyfforddedig a thalentog y mae ar fusnesau eu hangen, a chan eu bod hefyd yn sicrhau bod gan unigolion y sgiliau iawn i lwyddo yn y byd addysg a’r byd gwaith.

“Os yw cyflogwyr, dysgwyr a hyfforddwyr yng Nghymru yn mynd gam ymhellach i ddangos cyfraniad hollbwysig sgiliau a safonau cymhwysedd uchel wrth wneud elw ac wrth helpu unigolion i gyflawni, hoffwn eu hannog i gyflwyno’u henwebiadau cyn gynted â phosibl.”

Enillydd Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Uwch) y llynedd oedd Ethan Davies, 23 o Electroimpact UK Ltd, Penarlâg, ac mae’n gefnogol iawn i’r gwobrau. Mae’r cwmni peirianneg awyrofod a’i staff wedi ennill tair Gwobr VQ yn y ddwy flynedd ddiwethaf.

“Mae gweld y tair gwobr gyda’i gilydd yn creu cryn argraff ar gyflogwyr eraill wrth iddynt ymweld â’n cwmni,” meddai Ethan. “Maent yn tystio i sgiliau a gallu Electroimpact UK a’i staff.

“Mae gen i wobr sy’n dangos mai fi yw’r gorau am wneud yr hyn rwy’n ei wneud, a bydd hynny o fantais imi pe bawn yn cynnig am swydd arall yn y dyfodol. Roedd ennill Gwobr VQ yn hwb anferth i fy ngyrfa, sydd yn sicr yn mynd o nerth i nerth.”

Ers ennill y wobr, mae Ethan wedi ysgwyddo dyletswyddau goruchwylio yn y siop beiriannau, mae’n mentora prentisiaid, ac mae wedi cymhwyso fel arolygydd. Gan sylwi ar lwyddiant Ethan, mae prif weithredwr Electroimpact wedi ei wahodd i dreulio mis Ionawr yn ehangu’i brofiad yn siop beiriannau’r cwmni yn Seattle.

Gan annog dysgwyr, cyflogwyr a hyfforddwyr i gyflwyno enwebiadau ar gyfer Gwobrau VQ eleni, meddai Ethan: “Mae eistedd mewn neuadd a chlywed eich enw’n cael ei ddatgelu’n brofiad cyffrous tu hwnt. Rwyf wastad yn annog pobl yn y gwaith a’r coleg i gyflwyno enwebiadau am wobrau.”

Sylwadau