fbpx

Ysgol newydd ddiweddaraf Castell-nedd Port Talbot a roddwyd i’r Cyngor

This post is also available in: enEnglish (Saesneg)

Mae Ysgol Gymraeg Bro Dur, yr ysgol uwchradd Gymraeg newydd sbon gwerth £19 miliwn yn Sandfields, Port Talbot wedi cael ei throsglwyddo i Gyngor Castell-nedd Port Talbot ar ôl i’r contractwyr, Bouygues UK, orffen y gwaith adeiladu.

Ariannwyd y datblygiad ar y cyd gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot a Llywodraeth Cymru, fel rhan o’i Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Treuliodd staff adeiladu Bouygues 68 o wythnosau ar y safle a throsglwyddwyd yr adeilad dros 3 wythnos yn gynnar.

Treuliwyd 26 o wythnosau oddi ar y safle yn ystod y cam cyn adeiladu felly, dros gyfnod o 94 o wythnosau, aeth y prosiect o fod yn ddarn gwag o bapur i’r adeilad sydd newydd ei gwblhau.

Cyn y cyfnod trosglwyddo, gwahoddodd Bouygues ddisgyblion blynyddoedd 6 a 7 i gwblhau prawf cludiant i sicrhau bod gyrwyr bysus yn ymgyfarwyddo â’r llwybr newydd a’r ardal barcio newydd, a bod disgyblion yn gwybod eu ffordd i mewn i’r ysgol ar ôl gadael y bws.

Cafwyd her unigryw i Bouygues ar ddechrau’r prosiect wrth i’r tîm adeiladu ddarganfod bod y safle’n gartref i dros 300 o nadroedd defaid (Anguis fragilis) – ond trawsleolwyd y madfallod i gartref newydd yn llwyddiannus cyn iddynt allu dechrau ar y gwaith adeiladu.

Mae’r ysgol newydd wedi’i lleoli ar gampws deheuol Ysgol Gymraeg Ystalyfera, ac meddai’r Pennaeth, Matthew Evans:

“Mae Ysgol Gymraeg Ystalyfera yn falch iawn o’i champws arall yn y de, a fydd yn ymdrechu i feithrin perthnasoedd cymunedol newydd a chryf gyda chymunedau yn ne’r fwrdeistref sirol yn y blynyddoedd i ddod.”

Meddai’r Cynghorydd Peter Rees, Aelod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot dros Addysg, Sgiliau a Diwylliant:

“Bydd y campws Cymraeg newydd, yn ogystal ag ailddatblygu safle presennol Ysgol Gymraeg Ystalyfera yn y gogledd, yn rhan allweddol o gynlluniau’r cyngor i gryfhau darpariaeth addysg Gymraeg yn y fwrdeistref sirol”.

Meddai Eluned Morgan, y Gweinidog dros y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes:

“Mae cynyddu nifer yr ysgolion Cymraeg, yn ogystal â chefnogi ysgolion cyfrwng Saesneg i gynyddu eu darpariaeth Gymraeg, yn hanfodol ar gyfer ein nod o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

“Rwy’n falch bod Llywodraeth Cymru wedi llwyddo i gefnogi’r datblygiad gyda chyllideb o bron £11 miliwn gan y Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif.

“Mae hyn yn enghraifft wych o’r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei gyflawni drwy weithio mewn partneriaeth â llywodraeth leol ac ysgolion.”

Yn y pen draw bydd gan Ysgol Gymraeg Bro Dur hyd at 650 o ddisgyblion rhwng 11 ac 16 oed. Mae’r ysgol newydd yn cael ei hadeiladu ar hen safle Ysgol Gyfun Sandfields ac Ysgol Gynradd Traethmelyn.

Mae Rhaglen Strategol Gwella Ysgolion y Cyngor yn mynd o nerth i nerth ac mae 2018 yn croesawu pedwar o brosiectau ysgolion newydd: ail gam Ysgol Gyfun Ystalyfera (£3.5 miliwn), Ysgol Cwm Brombil (£30 miliwn), Ysgol Bro Dur (£19 miliwn) ac Ysgol Carreg Hir (£7 miliwn).

Sylwadau